Årets tredje delårsrapport har publicerats

3.12.2021 13.30

Staten har beviljat understöd för kostnader som coronapandemin förorsakar: Bekämpning av, testning för och vaccination mot coronaviruset samt vård av coronavirussjukdomen har också 2021 orsakat omfattande kostnader. Staten har lovat att ersätta kommunerna och samkommunerna till fullt belopp. Därför utgår även Esbo stads prognos för ekonomin att alla kostnader i välfärds- och hälsosektorn som föranletts av coronapandemin, cirka 60 miljoner euro, ersätts till fullt belopp. Statens coronakompensationer ingår också i verksamhetsintäkterna för sektorn för fostran och lärande.

  • De externa verksamhetsintäkterna torde öka med 14,5 procent från 2020. Intäkterna ökar till följd av statsbidragen med anledning av coronapandemin.  Statsbidragen beräknas öka med över 66 miljoner euro från i fjol.  
  • De externa verksamhetskostnaderna har ökat med 7,5 procent jämfört med motsvarade tidpunkt i fjol. Kostnaderna för coronapandemin överskrider den ursprungliga budgeten med cirka 60 miljoner euro och överskridningar förekommer också inom äldreomsorgen, familje- och socialtjänsterna samt sysselsättningstjänsterna, där stadens andel av arbetsmarknadsstödet överskrider den ursprungliga budgeten med över 7 miljoner euro. Sektorn för fostran och lärande överskrider verksamhetsutgifterna i den ursprungliga budgeten i motsvarighet till erhållna coronaunderstöd. Anslagen underskrids inom HUS specialiserade sjukvård och inom kollektivtrafiken. De externa verksamhetsutgifterna torde bli 2 066 miljoner euro 2021 vilket är 6,3 procent mer än året innan.  
  • Nettoutgifterna, det vill säga underskottet i verksamhetsbidraget, beräknas bli 1 591 miljoner euro. Underskottet är 20 miljoner större än i den ursprungliga budgeten. Underskottet ökar med 4,2 procent från år 2020. 
  • Skattefinansieringen (skatter och statsandelar) var 1 537 miljoner euro i januari–juli och på grundval av läget i slutet av juli torde skattefinansieringen vara 1 809 miljoner euro 2021, 84 miljoner euro mer än i budgeten. 
  • Marknadsvärdet på Esbos fonder ökade januari–oktober med cirka 59,8 miljoner euro. Fondernas bokföringsmässiga resultat i januari–september var 65,2 miljoner euro. Budgeten är 16,9 miljoner euro för hela 2021. Prognosen för fondernas avkastning har höjts till 62,5 miljoner euro år 2021. 
  • Årsbidraget beräknas bli 288 miljoner euro på grund av den goda skatteinkomstutvecklingen, de finansiella intäkterna och de uppskattade och erhållna coronaunderstöden. 
  • Resultatet torde bli 108 miljoner euro. 
  • Investeringarna torde bli cirka 338 miljoner euro och nettoinvesteringarna cirka 310 miljoner euro.  

Tredje delårsrapporten(extern länk) finns bara på finska