Aktör inom livsmedelsbranschen - kom också ihåg att anmäla om verksamheten avslutas

20.12.2021 14.50Uppdaterad: 19.12.2022 11.23

Den nya grundavgiften för tillsyn som trädde i kraft 2022 faktureras i fortsättningen för alla objekt som den 1 januari är aktiva i datasystemet för tillsynsobjekt och som enligt lagstiftningen omfattas av avgiften. Grundavgiften är 150 €. Utöver grundavgiften faktureras avgifter för tillsynsåtgärder enligt taxan för miljö- och hälsoskydd.

Aktören ansvarar för att utan dröjsmål göra en anmälan till livsmedelstillsynsmyndigheten om verksamheten avslutas. För att undvika grundavgiften för 2023 ska en anmälan om verksamhet som avslutats under 2022 göras senast den 31 december 2022. Även vid byte av aktör ska den föregående aktören göra en anmälan till livsmedelstillsynsmyndigheten om att verksamheten avslutats.

Grundavgiften är en avgift av skattenatur som togs i bruk 2022 och som tas ut årligen av livsmedelsföretagare som omfattas av kommunens tillsyn. Bestämmelser om tillsynens grundavgift finns i livsmedelslagen som trädde i kraft den 21 april 2021.  Med grundavgiften täcks sådana uppgifter inom livsmedelstillsynen för vilka ingen uppgiftsspecifik avgift tas ut. Sådana är bland annat handledning och rådgivning.

Grundavgiften gäller alla godkända livsmedelslokaler samt godkända primärproduktionsställen för groddar. Dessutom gäller avgiften nästan alla verksamheter inom livsmedelsbranschen och kontaktmaterialbranschen som ska göra anmälan för registrering av verksamheten.

Aktören kan begära omprövning av grundavgiften om avgiften har tagits ut utan grund eller grundavgift inte har påförts och detta inte berott på den betalningsskyldige.

Livsmedelslagen:

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210297(extern länk)(extern länk)

Mer information om livsmedelstillsynens grundavgift finns på Livsmedelsverkets webbplats:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/tillsyn/grundavgift-for-tillsyn/(extern länk)

Avgiftstaxa för Esboregionens miljö- och hälsoskydd finns här:

https://www.espoo.fi/sv/avgiftstaxan-och-tillsynsplanen-esboregionens-miljo-och-halsoskydd(extern(extern länk)

Anmälan om avbruten eller avslutad verksamhet som omfattas av Esboregionens miljö- och hälsoskyddstillsyn kan göras antingen via den elektroniska tjänsten Ilppa eller med blanketten:

Ilppa: https://ilppa.fi/etusivu(extern länk)

Blanketter:

https://www.espoo.fi/sv/tjanster/livsmedelstillsyn#section-18429

Anvisning för begäran om omprövning av grundavgift (på finska)

 

Hela Esbo