Stadsdirektör Jukka Mäkeläs budgetförslag 2022: Viktigast att vi återhämtar oss från coronaepidemin och ser till att barn och unga mår bra

4.11.2021 15.00

Esbo stads viktigaste mål under den här fullmäktigeperioden är balansering av ekonomin, återhämtning efter coronapandemin, verkställandet av vårdreformen samt arbetet med att uppnå klimatneutralitet.

 

Esbo stads viktigaste mål under den här fullmäktigeperioden är balansering av ekonomin, återhämtning efter coronapandemin, verkställandet av vårdreformen samt arbetet med att uppnå klimatneutralitet. Dessutom tar vi med ännu större energi än hittills itu med att integrera och sysselsätta invandrare.

Fullmäktigeperioden 2021–2025 inleddes med att stadens strategi, Berättelsen om Esbo, uppdaterades och fullmäktigeperiodens mål fastställdes. Esbo vill också i fortsättningen vara Europas hållbaraste stad och utveckla den växande staden ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt. Verkställandet av vårdreformen förändrar stadens verksamhet från början av 2023. I Berättelsen om Esbo ingår ett mål om att Esbo är en ledande stad inom bildning och lärande.

”År 2022 måste vi satsa särskilt på återhämtning från coronaepidemin och se till att barn och unga mår bra. Vårdköerna avvecklas med alla medel. I och med coronaepidemin har psykiska problem framhävts och vi måste söka lösningar på situationen”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Vi behöver också gå från coronapandemi till tillväxt, satsa på förutsättningarna för närings- och företagsverksamhet och få arbetslösheten att börja minska,” fortsätter Mäkelä.

Esbos roll som innovationshuvudstad betonas i förhållande till hela Finlands konkurrenskraft.

”Esbo måste reagera allt bättre på att integrera och sysselsätta invandrare. Invandringen leder till snabba befolkningsförändringar. För stadens tjänsteproduktion ger dessa upphov till både nya möjligheter och nya utmaningar. Det är viktigt att staden tar sig an dessa, så att Esbo kan förbli Europas hållbaraste stad”.

Esbos ekonomiska utsikter är goda, men reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ökar Esbo stads ansvar för finansieringen av social- och hälsovården i hela Finland. Det här är oskäligt för en tillväxtstad, eftersom tillväxten förutsätter investeringar i servicelokaler, hållbar kollektivtrafik och stadsstrukturer. Staten bör i högre grad än i dag delta bland annat i finansieringen av genomförandet av programmet för markanvändning, boende och trafik så att Esbos tillväxt, som stöder tillväxten i hela Finland, fortfarande är möjlig.

”Att lösa dessa stora utmaningar är vår gemensamma uppgift. Vi måste arbeta för att utsikterna för Esbo och för stadens ekonomi också i fortsättningen ska vara positiva. Verkställandet av Berättelsen om Esbo kräver målmedvetenhet och gott ledarskap”, konstaterar stadsdirektör Mäkelä.

Staden anpassar sig till en ny finansieringsmodell genom programmet En ekonomiskt hållbar stad

I Berättelsen om Esbo ställs som mål att Esbo är ekonomiskt hållbart och beskattningen är konkurrenskraftig. ”Under fullmäktigeperioden verkställer vi produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Målet med programmet är att balansera utgifterna och inkomsterna, att sänka investeringsnivån så att den närmar sig nivån för internt tillförda medel och att kostnadsfördelningen mellan staden och staten ska bli rättvisare”, säger stadsdirektör Mäkelä.

Målnivåerna och åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad uppdateras med konsekvenserna av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet våren 2022 så att programmet förbättrar stadens förmåga att anpassa sig till de ekonomiska förändringar som reformen medför. Programmet pågår till 2025 och binder tjänsteinnehavarna och förtroendemännen till uppnåendet av målen för balanseringen av ekonomin.

Ekonomiplanen verkställer Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad

Skatteintäkterna för 2022 grundar sig på prognoser för den ekonomiska tillväxten i finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2021. Skattefinansieringen beräknas 2022 öka med cirka 2,7 procent. Ökningen hålls tillbaka av att en tidsbunden höjning av samfundsskattens fördelningsandel upphört. Nettokostnaderna för att ordna tjänster, det vill säga verksamhetsbidragets underskott, ökar med 3,6 procent år 2022, vilket överskrider ökningen av skattefinansieringen. Årsbidraget väntas stiga till en nivå på 204 miljoner euro och räkenskapsårets resultat till en nivå på 15 miljoner euro.

”Ekonomiplansåren innehåller mycket osäkerhet”, konstaterar stadsdirektör Mäkelä. ”Budgeten och ekonomiplanen har särskilt för åren 2023–2024 gjorts utifrån mycket preliminära uppskattningar om nivån på finansieringen efter reformen. Staten beslutar om nedskärning av skattesatsen för kommunalskatt först sommaren 2022 när kostnadsförslaget för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs preciserats.”

Hela Esbokoncernen investerar år 2022 för cirka 668 miljoner euro och under perioden 2022–2031 sammanlagt för cirka 4,2 miljarder euro, i genomsnitt för 420 miljoner euro per år. Investeringarna i Västmetron och dess utvecklingskorridor, i Stadsbanan och i Spårjokern är investeringar i hela Finlands tillväxtförutsättningar. Stadens investeringsprogram är 2,5 miljarder euro. Största delen av investeringarna riktas till att bygga och iståndsätta skolor och daghem enligt programmet Fixa skolorna.

Finansieringen med internt tillförda medel räcker inte för de investeringar som stadens tillväxt förutsätter. Under budgetåret växer stadens lånestock med 147 miljoner euro och koncernens lånestock med 275 miljoner euro. Utifrån stadens och koncernens preliminära scenarier kommer reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet att bromsa upp den årliga ökningen av stadens skattefinansiering. Årsbidraget kommer heller inte att räcka till för att täcka stadens och koncernens omfattande avskrivningar eller för att finansiera tillväxtinvesteringar. Skuldsättningen fortsätter om staten inte deltar mer i finansieringen av tillväxten.

50 år som stad – en ny era börjar

”Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad är våra centrala arbetsredskap. Genom att verkställa dem förbättrar vi Esbos förmåga att anpassa sig till framtidens utmaningar,” summerar stadsdirektören.

Nästa år är det 50 år sedan Esbo blev en stad. Jubileet är ett tillfälle att lyfta fram de mångsidiga tjänsterna och kompetensen i staden som utvecklas. Det kommande året ger också en god grund för att stärka invånarnas och andra aktörers gemenskap och delaktighet. ”Samtidigt förbereder sig staden på en ny era. När Västra Nylands välfärdsområde bildas 2023 inverkar det kraftigt på stadens organisation och på majoriteten av vår verksamhet”, konstaterar stadsdirektör Mäkelä. Esbo fullmäktige beslutar om budgeten för 2022 på sitt möte 8.12.2021.

Mer information:

stadsdirektör Jukka Mäkelä, tfn 046 877 3953

ekonomiplaneringsdirektör Pia Ojavuo, tfn 043 826 9139