Kulturernas festkalender publicerades redan för sjunde gången

Publicerad: 19.11.2021 8.11

Festkalenderns syfte är att öka kännedom om och förståelse för olika religioner och mångkulturalism. Kulturernas festkalender har publicerats på svenska och finska. Festkalendern 2020-2021 är redan den sjunde upplagan och i den presenteras olika kulturers helgdagar under läsåret. Kalendern delas ut till skolor, daghem och ungdomslokaler.

Festkalendern har ett viktigt budskap: att vi i vardagen ska komma ihåg respektfullt bemötande av var och en samt beakta mångkulturalism i vår gemenskap. Esbo är en mångkulturell stad i likhet med många andra städer i Finland. Detta läsår har en knapp femtedel av grundskoleeleverna i Esbo och en tiondedel av gymnasiestuderandena ett främmande språk som modersmål.

I Esbo erbjuds elever i årskurs 1 tidigarelagd språkundervisning i sex olika språk och undervisning i eget modersmål i 39 språk. Esboborna har sammanlagt 141 olika modersmål. I år ordnar staden undervisning i åtta åskådningsämnen: evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådning, islam, katolsk religion, judisk religion, buddhism och Krishna-rörelsen. 

Staden får årligen positiv respons och förfrågningar om festkalendern över kommungränserna. Kalendern för läsåret 2021–2022 finns på finska och svenska under nyheten.

  • Fostran och lärande