Kepa Uusimaa nythetsbrev 1/2021 Oktober: ”En kontrollerad och ändamålsenlig övergång”

15.11.2021 8.52

Detta är projektet KEPA Uusimaas första nyhetsbrev. Vi meddelar månadsvis om hur projekthelheten framskrider: hur planeringen av och målen för projektet har genomförts, hur väl projektet framskrider och vilka följande uppgifter vi har planerat för att genomföras. Tidigare har det publicerats ett meddelande om projektets utgångspunkter och allmänna mål samt samarbetet med olika aktörer.

Styrgruppen samlades för första gången 21.10.2021

I projektets styrgrupp deltar representanter för välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad, HUS, samkommunerna Eteva och Kårkulla samt Nylands gemensamma handikappråd.  Det första mötet hölls den 21 oktober 2021. Till ordförande valdes Markus Paananen, direktör för Esbo stads social- och hälsovårdstjänster och till vice ordförande Katja Raita, chef för arbetet med personer med funktionsnedsättning vid Helsingfors stad. Styrgruppen förde en diskussion och preciserade bland annat projektets mål och uppgifter. Målen förstärktes vara:

  • Att säkerställa kontinuiteten i social- och hälsovårdstjänster som behövs av personer med utvecklingsstörning.
  • Att ordna och organisera tjänsterna för personer med utvecklingsstörning i enlighet med lagändringarna. 
  • Att säkerställa en jämlik tillgång till tjänster för personer med utvecklingsstörning som motsvarar behovet i Nyland. 
  • Att säkerställa tillräckligheten av specialkompetens och förutsättningarna för utveckling av kompetens. 

För att uppnå målen arbetar sex projektgrupper vars centrala teman är: centraliserad poliklinik för personer med utvecklingsstörning, basservice inom socialvården, genomförande av nivåindelningen av vården, utveckling av kompetens, psykiatri för personer med utvecklingsstörning och specialtjänster inom vården av utvecklingsstörda och svenskspråkiga tjänster.  Projektgrupperna har medlemmar som representerar såväl ledningen och personalen inom social- och hälsovården som organisationer och föreningar för personer med utvecklingsstörning. I nyhetsbrev berättar vi regelbundet om hur projektgruppernas arbete framskrider.

Var befinner vi oss nu?

  • Projektplanen uppdateras.
  • Arbetet med intressentgrupper har inletts. 
  • I oktober/november kartlägger vi alternativ för organiseringen av psykiatrin för personer med utvecklingsstörning, uppgifterna för gruppen för specialomsorgen samt tvångsvården och den rättspsykiatriska vården, då välfärdsområdena inleder sin verksamhet. 
  • Projektgrupperna börjar jobba i oktober–november. Först startar projektgruppen som överväger specialtjänsterna för personer med utvecklingsstörning.

Vi kommer gärna och presenterar projektet för kommuner, handikappråd och organisationer, föreningar och andra intressentgrupper. I takt med att projektet framskrider ordnas verkstäder och önskas kommentarer på förslagen till verksamheten och organiseringen innan det fattas beslut. Vi har fått förstärkning till vårt ”projektkontor”. Projektchef Sanna Huhtakallio från arbetet med personer funktionsnedsättning vid Helsingfors stad leder och samordnar projektet i Helsingfors. Välkommen med Sanna!

 

Med samarbetshälsningar

Kati Sihvonen, projektchef
tfn: 040 6369258
e-post: kati.sihvonen@espoo.fi                

Tiina Hannikainen, projektexpert
tfn: 040 5059727
e-post: tiina.hannikainen@espoo.fi

Social- och hälsovårdsreformen ändrar avsevärt tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. De nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med utvecklingsstörning läggs ner. Tjänsterna för personer med utvecklingsstörning organiseras på nytt 2022–2023.  Projektet för organisering av tjänsterna för personer med utvecklingsstörning inom social- och hälsovården genomförs mellan den 1 augusti 2021 och 31 december 2022. I projektets styrgrupp deltar representanter för välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad, HUS, samkommunerna Eteva och Kårkulla samt Nylands gemensamma handikappråd. Styrgruppens ordförande är direktör för Esbo stads social- och hälsovårdstjänster Markus Paananen.