Priserna i innovationstävlingen delades ut – tyngdpunkten på förebyggande tjänster

Publicerad: 12.10.2021 12.38Uppdaterad: 25.10.2021 9.00
Vinnarna i Esbo stadsdirektörens innovationstävling poserar tillsammans med stadsdirektör Jukka Mäkelä och andra organisatörer av tävlingen.Bild: Janne Ketola

Segern i de båda serierna i Esbo stadsdirektörs innovationstävling delades i år mellan två innovationer.

Segern i serien Innovationer gick till ”Dialogisuuspuu” (”Dialogträdet”), som tagits fram av en expert på elevhälsa inom staden, och till ”Kuntoutustarpeen arviointi osana terveysasemien pitkäaikaissairaiden määräaikaistarkastuksia” (”Bedömning av rehabiliteringsbehovet som en del av de regelbundna kontrollerna av långtidssjuka vid hälsostationerna”), som tagits fram av den öppna rehabiliteringen och hälsostationerna. Bägge vinnarteam fick ett pris på 5 000 euro.

Första priset i serien Potentiella innovationer delades mellan ”Varhainen lastenpsykiatrinen tuki ongelmien ennaltaehkäisijänä neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa” (”Tidigt barnpsykiatriskt stöd för att förebygga problem vid rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken”) och ”Mielenterveystalo-neuvontapiste” (”Rådgivningspunkten Psykporten”). Bägge vinnare fick ett pris på 3 000 euro.

Hälften av ansökningarna från företag, hälften från personalen

Stadsdirektörens innovationstävling ordnades i år för tionde gången i Esbo. Jubileumsåret till ära öppnades tävlingen nu också för företag, då den tidigare endast varit öppen för stadens personal.

I de ansökningar som nådde finalen betonades nätverksbaserat samarbete, barns och ungas välbefinnande, betydelsen av förebyggande arbete och delaktighet.

Sammanlagt 16 ansökningar lämnades in i tävlingen. Av företag inkom åtta ansökningar och av personalen åtta ansökningar.

”Det är fint att också företagen ivrigt deltog i tävlingen. Vi lyckas med att förnya tjänsterna när vi gör det tillsammans med våra partner”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Dialogträdet inspirerar till att fundera över förmågan till växelverkan

En av de två vinnarna i serien Innovationer är ”Dialogträdet” som utvecklats av en expert på elevhälsa vid Esbo stad. Det är ett verktyg som inspirerar till att fundera över praktiska interaktionsfärdigheter tillsammans, genom berättelser och spel.

Dialogträdet beskriver växelverkan i form av ett förgrenat träd. Modellen beskriver hur ett samtal förs, där parterna alltid möter varandra turvis, en mening i taget. Båda samtalspartner bygger alltid sina repliker på något av följande tre sätt: samarbete, motsättning eller undvikande. Så här kan deltagarna lära känna igen hur de själva påverkar interaktionens gång och att det alltid är möjligt att välja på vilket sätt man svarar på den andras budskap.

Dialogträdet har testats på bred front. I responsen identifierade lärarna och eleverna verktygets starka sidor, såsom hur man undviker att skuldbelägga någon och möjligheten att lyckas igen också efter ett misslyckat möte.

Vikten av dialogfärdigheter framhävs kontinuerligt i vårt samhälle. Dialogträdet kan tillämpas inte bara på skolvärlden utan också på många andra slags verksamhetsmiljöer.

Rehabiliteringsbehovet bedöms vid hälsostationernas regelbundna kontroller

Den andra vinnaren i serien Innovationer är ”Bedömning av rehabiliteringsbehovet som en del av de regelbundna kontrollerna av långtidssjuka vid hälsostationerna”, som utvecklats av den öppna rehabiliteringen och hälsostationerna vid Esbo stad.

Det är fråga om ett nytt tillvägagångssätt där vårdarna vid hälsostationerna bedömer funktionsförmågan hos långtidssjuka klienter som en del av vården, i samband med de regelbundna kontrollerna. Syftet med verksamhetssättet är att kombinera vårdarbetet och rehabiliteringen så att klienternas funktionsförmåga kan påverkas på ett förebyggande sätt. På så sätt hindrar man att sjukdomsrelaterade olägenheter försvårar klientens möjligheter att klara sig självständigt och röra sig i vardagen.

Med hjälp av det nya tillvägagångssättet kan klienterna hänvisas till rätt tjänst vid rätt tidpunkt och erbjudas oavbruten och smidig service. Nyttan av innovationen illustreras av en kommentar som framfördes av tävlingsjuryn i Esbo: ”Varför har sådant här inte gjorts redan tidigare?”

Psykporten samlar alla stödtjänster på ett ställe

Den ena av vinnarna i serien Potentiella innovationer, ”Psykportens rådgivningspunkt”, sammanför på ett innovativt sätt aktörer från staden, organisationer, församlingar och den privata sektorn med frivilliga, erfarenhetsexperter och kamratstöd. Innovationen har utvecklats inom Esbo stads mental- och missbruksvård. För närvarande är problemet att mentalvårdstjänsterna är splittrade.

Rådgivningspunkten Psykporten sammanför offentliga mentalvårdstjänster med låg tröskel och förebyggande mentalvårdsarbete som tillhandahålls av organisationer. I verksamhetsmodellen har man identifierat outnyttjad potential.

Innovationen svarar mot den ökande efterfrågan på mentalvårdstjänster så att tjänsterna samordnas på ett optimalt sätt. Klientens servicebehov bedöms med tanke på det psykosociala stödet och rehabiliteringen inom hela servicesystemet. Med hjälp av verksamhetsmodellen säkerställs att klienten smidigt och snabbare än förr hänvisas till de tjänster som lämpar sig bäst för hen, vid rätt tidpunkt. Modellen kan utnyttjas mångsidigt för olika behov av stöd och tjänster hos klienterna.

Tidigt barnpsykiatriskt stöd vid rådgivningsbyråer och daghem

Den andra vinnaren i serien Potentiella innovationer, ”Tidigt barnpsykiatriskt stöd för att förebygga problem vid rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken”, presenterar ett förankrat tidigt stöd som grundar sig på barnpsykiatrisk kompetens och ges vid daghem och rådgivningsbyråer. Modellen har utvecklats vid den barnpsykiatriska enheten vid Esbo stad.

Genom att inkludera anställda vid rådgivningsbyrån och inom småbarnspedagogiken kan man öka deras barnpsykiatriska kompetens. På så sätt förankras nya synvinklar och verksamhetssätt i det förebyggande arbetet och stödet. Modellen har redan varit i bruk och den har fått god respons.

I de småbarnspedagogiska teamen har man i och med den nya modellen funderat över alternativa metoder att tillämpa på barn med beteendeutmaningar, med syftet att påverka hur hela barngruppen fungerar. En barnpsykiatrisk sjukskötare erbjuder stöd och handledning i vardagssituationer. Med hjälp av den ges fostrarna möjlighet att se barnet bakom utmaningarna och hjälpa personalen att förstå fenomen samt möta barnet.

Rådgivningsbyrån möter nästan alla småbarnsfamiljer, så här finns en utmärkt möjlighet att erbjuda stöd till den personal som möter dem samt direkt till familjerna. På så sätt går det att vid behov hänvisa även sådana personer till andra tjänster som inte kan nås med den nuvarande modellen. Dylikt förebyggande stöd behövs i allt högre grad.

Fem ansökningar nådde finalen i serien Potentiella innovationer. Utöver vinnarna var följande tre bidrag finalister, och samtliga belönades med ett hedersomnämnande till ett värde av 500 euro:

  • Verksamhetsmodellen ”Yhdessä ylös − Hyvinvointia pala kerrallaan” (”Uppåt tillsammans – Välfärd bit för bit”), där stadens tomma lokaler öppnas för aktörer som stöder de ungas välbefinnande. Utvecklare är Esbo stads rådgivningspunkt för invandrare.
  • Verksamhetsmodellen ”Upe − Uupuvan opettajan opettaja” (”Upe – en lärare för den utmattade läraren”), genom vilken man med hjälp av förebyggande arbetarskydd tar itu med de utmaningar som utmattade lärare står inför när det gäller att orka med arbetet. Utvecklare är Edukeno.
  • ”HÄPPI - Espoolaisten ikioma asukasviihtyvyyttä kehittävä huoltoäppi” (HÄPPI - Esbobornas egen underhållsapp för att främja invånartrivseln”), en spelifierad och lättanvänd underhållsapplikation genom vilken man genom att engagera invånarna kan öka stadsmiljösektorns kännedom om objekt som kräver underhåll av staden. Utvecklare är Soldeman Oy. 

Esboinnovationer har chansen att delta i den nationella tävlingens final

Vinnarna i Esbo stadsdirektörs innovationstävling belönades 12.10.2021.

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Laatukeskus sedan 2012. I tävlingen, som är avsedd för stadens personal, arbetsplatser, nätverk och företag, söks innovationer som förbättrar tjänsterna och effektiviserar verksamheten.

Tävlingsansökningarna deltar också i Laatukeskus tävling Quality Innovation Award. Deltagarna från Esbo har haft framgång i tävlingen under flera år på såväl nationell som internationell nivå. Den nationella tävlingens resultat klarnar 11.11.2021.

  • Innovationsarbete
  • Jobba för Esbo