Nya digitala system stöder samarbetet mellan hemmen och daghemmen samt skolorna

Publicerad: 11.10.2021 10.42

Det senaste ett och ett halvt året har förändrat vårt sätt att arbeta, studera och leva. Då coronapandemin har skapat ett behov av nya sätt att kommunicera och samarbeta, har digitaliseringen tagit sådana steg framåt som normalt skulle ta flera år att förankra i vår vardag. Samtidigt har vi i sektorn för fostran och lärande utvecklat olika digitala lösningar för att underlätta vardagen för familjer och elever i Esbo och kontakten mellan hemmet, småbarnspedagogiken och läroanstalterna. Systemen ska också stöda lärande och delaktighet.

Målet med projekten, såväl för familjer och elever som för småbarnspedagogiken och läroanstalterna, är att göra det lättare att sköta ärenden. När alla har färre användarnamn att komma ihåg, går det allt smidigare att använda nya system och i och med nya egenskaper som underlättar samarbetet förbättras också kvaliteten på våra tjänster allt mer.

Småbarnspedagogikens eVaka har varit i bruk i Esbo i över ett år

Småbarnspedagogikens eVaka-system har planerats för att göra kontakten mellan hemmet och daghemmet enklare och systemet har nu använts smidigt i Esbo i över ett år, från mars 2020. Utvecklingsarbetet fortsätter och nu deltar också andra städer.

Systemet eVaka har fått beröm av användarna för att det är lätt att använda. Det har blivit smidigare att söka till småbarnspedagogik och förskoleundervisning tack vare att ansökningsprocessen förenklats. Dessutom har det nu införts en funktion med vilken man kan anteckna barnens närvaro på mobilapparater i daghemmet i realtid. På så sätt kan enheterna inom småbarnspedagogik bättre följa personalbehovet. I fortsättningen kan vårdnadshavaren på förhand meddela när barnet är närvarande eller till exempel på semester via eVaka.

Utvecklingen av eVakas funktioner har redan från början utgått från behoven inom småbarnspedagogiken. För att göra det lättare att hålla kontakt sker all digital kommunikation mellan hemmet och daghemmet i fortsättningen via eVaka.

Pilotdaghemmen i Esbo använder redan ovan nämnda funktioner och de tas i bruk också i stadens övriga daghem i år och under nästa år. Nästa år utökas eVaka dessutom med planerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning i digital form samt pedagogisk dokumentation. På så sätt stärks vårdnadshavarens delaktighet i barnets vardag i småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen allt mer. I framtiden kan vårdnadshavaren också lämna in sina inkomstuppgifter samt ge olika tillstånd och svara på enkäter digitalt.

DigiOne stöder eleverna utifrån deras egna utgångspunkter

När det gäller skolor och läroanstalter deltar vi i projektet DigiOne, som skapar ett nytt digitalt ekosystem för lärande tillsammans med andra deltagarstäder. Målen för projektet DigiOne är betydligt mer omfattande än vad man först skulle kunna tänka sig för ett digitalt projekt: att skapa bättre förutsättningar för barns och ungas lärande och välfärd samt att minska ojämlikheter genom att stöda varje elev utifrån hens egna utgångspunkter.

DigiOne främjar också en förändring i den pedagogiska verksamhetskulturen och ledningen. Den enhetliga moderna systemhelheten underlättar allas arbete: såväl för eleverna och vårdnadshavarna som för lärarna, rektorerna och förvaltningen. Eleverna kan bättre följa sitt lärande och hur de når sina mål. Lärarna å sin sida får nya arbetsredskap för att planera undervisningen, stöda lärandet och planera individuella lärstigar.