Kulturnämndens beslut 21.9.2021

Publicerad: 1.10.2021 11.22

På sitt första möte denna höst fattade den nya kulturnämnden beslut om bland annat ett tilläggsanslag som ska beviljas professionella festivaler samt yrkeskonstnärer i Esbo.

Separat stöd till professionella festivaler i Esbo

Kulturnämnden beslöt att bevilja följande festivalaktörer ett separat stöd för år 2021: April Jazz 50 000 euro, Espoo Ciné 48 000 euro och PianoEspoo 35 000 euro. Därtill beslöt nämnden att bevilja ett separat stöd på 52 000 euro för kostnaderna för operan Fidelio för år 2021. Stödet kan användas till högst det belopp som motsvarar de verkliga kostnaderna för produktionen år 2021. Totalt uppgår det separata stödet till festivaler och ovanstående operaproduktion för inkomstförluster på grund av restriktionerna under pandemin samt separata arrangemang till 185 000 euro.

Tilläggsanslag till yrkesverksamma inom konst- och kulturbranschen samt yrkeskonstnärer i Esbo

Esbo stads kulturnämnd beslöt att bevilja yrkesverksamma inom konst- och kulturbranschen i Esbo samt yrkeskonstnärer i Esbo ett behovsprövat tilläggsstöd, totalt högst 200 000 euro. Besluten om stöd är behovsprövade.

Riktlinjerna och målen för Esbo-strategin samt budgetförslaget för år 2022, och ekonomiplanen för åren 2023–2024, kulturnämnden

Kulturnämnden beslöt att ge ett förslag till budget för år 2022 och till ekonomiplan för åren 2023–2024 för stadsdirektörens beredning av budgetförslaget. 

Kulturnämnden beslöt att ge svar på finansmotionerna samt svara på äldre- och handikapprådets förslag till budget för år 2022.

Nämnden anser att det är viktigt att hålla sig inom ramarna, men poängterar att det känns orimligt att täcka den stora hyreshöjningen för WeeGee-huset helt och hållet inom ramarna för budgeten, med tanke på det kulturella underskott som pandemin har orsakat. Nämnden konstaterade att behovet av anslag på grund av hyreshöjningen är 300 000 euro.

Därtill anser nämnden att det är viktigt att utveckla bibliotekstjänsterna (till exempel mobila tjänster och verksamhetsställen med begränsad service) med tanke på tillgången och tillgängligheten i områden där de små närbiblioteken läggs ner. Om nedläggningen av biblioteken i Sökö och Bredvik framskrider föreslår nämnden att det görs förhandsbedömningar av närbibliotekstjänsterna i Sökö och Bredvik där effekterna på invånarna, personalen, tjänsterna, miljön och ekonomin bedöms.

Om överföringen av Karahuset till Lokalcentralen framskrider förslår nämnden att det görs en förhandsbedömning av överföringens effekter på invånarna, tjänsterna, personalen, miljön och ekonomin.

Kulturnämndens budget för år 2021 och delårsöversikt 2 för strategin av den 31 juli 2021

Kulturnämnden noterade budgeten för resultatenheten för kultur samt för sin del budgeten för bildningssektorn, delårsöversikt 2 för strategin.

Ändring i ändamålet för hyresbidragen för år 2021 till Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä och Finlands urmuseum

Kulturnämnden beslöt att godkänna ändringarna i ändamålet för de hyresbidrag som beviljats för år 2021: Andelen på 50 173 euro till Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä samt andelen på 37 706 euro till Finlands urmuseum överförs för att användas till kostnader för ibruktagande av de nya museilokalerna som öppnas i Kulttuurimajakka.

Kulturens projektbidrag och konststipendier för år 2021, omgång 4

Kulturnämnden beslöt att bevilja projektbidrag om totalt 92 100 euro samt kortvariga konststipendier om totalt 39 200 euro.

Övriga ärenden

Om övriga ärenden beslöt nämnden i enlighet med föredragningslistan(extern länk).