Kulttuurilautakunnan päätöksiä 21.9.2021

Julkaistu: 27.9.2021 8.56

Syksyn ensimmäisessä kokouksessaan tuore kulttuurilautakunta päätti muun muassa espoolaisille ammattimaisille festivaaleille sekä ammattitaiteilijoille myönnettävästä lisämäärärahasta.

Erillistuki espoolaisille ammattimaisille festivaaleille

Kulttuurilautakunta päätti myöntää seuraaville festivaalitoimijoille erillistuen vuodelle 2021: April Jazz 50 000 euroa, Espoo Ciné 48 000 euroa ja PianoEspoo 35 000 euroa. Lisäksi lautakunta päätti myöntää Fidelio-oopperan kustannuksiin 52 000 euron erillistuen vuodelle 2021. Tukea voi käyttää enintään sen määrän kuin tuotannon tosiasialliset kustannukset ovat vuonna 2021. Yhteensä erillistuki pandemia-ajan rajoituksista ja erillisjärjestelyistä aiheutuneisiin tulonmenetyksiin festivaaleille sekä edellä mainitulle oopperaproduktiolle on 185 000 euroa.

Lisämääräraha espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja ammattitaiteilijoille

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta päätti myöntää espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja espoolaisille ammattitaiteilijoille harkinnanvaraisen lisätuen, yhteensä enintään 200 000 euroa. Tukipäätökset ovat harkinnanvaraisia.

Vuoden 2022 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma, kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta päätti tehdä vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. 

Kulttuurilautakunta päätti antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin sekä vastata vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 talousarviota koskeviin esityksiin.

Lautakunta pitää tärkeänä kehyksessä pysymistä, mutta korostaa, että WeeGee-talon suuren vuokrankorotuksen kattaminen kokonaan kehyksen sisältä tuntuu kohtuuttomalta ottaen huomioon pandemiasta aiheutuneen kulttuurivajeen. Lautakunta totesi, että määrärahatarve vuokrankorotuksesta johtuen on 300 000 €.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä kirjastopalveluiden kehittämistä (esim. liikkuvat palvelut, suppean palvelun toimipisteet) saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta alueilla, joilla pieniä lähikirjastoja lakkautetaan. Mikäli Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakkoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön ja talouteen.

Mikäli Karatalon siirtäminen Tilapalveluille etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakkoarviointi siirron vaikutuksta asukkaisiin, palveluihin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2021

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion, strategian osavuosikatsaus 2:n.

Suomen Lelumuseo Hevosenkengän ja Suomen Kello- ja korumuseon vuoden 2021 vuokra-avustusten käyttötarkoituksen muutos

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä vuodelle 2021 myönnettyjen vuokra-avustusten käyttötarkoituksen muutokset: Suomen Lelumuseo Hevosenkengän 50 173 euron osuus ja Suomen Kello- ja korumuseon 37 706 euron osuus siirtyvät käytettäviksi Kulttuurimajakassa avautuvien uusien museotilojen käyttöönottokuluihin.

Kulttuurin projektiavustukset ja taideapurahat vuodelle 2021, erä 4

Kulttuurilautakunta päätti myöntää projektiavustuksia yhteensä 92 100 euroa sekä lyhytkestoisia taideapurahoja yhteensä 39 200 euroa.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan(ulkoinen linkki) mukaisesti.