Generalplanen för norra och mellersta Esbo på nytt till fullmäktige

7.10.2021 13.15

Esbo stad har berett ett nytt beslutsförslag i samarbete med berörda parter. En central fråga är möjliggörande av den fortsatta planeringen av direktbanan Esbo–Salo.

En visionsbild av ett bostadscentrum i norra Esbo som utvecklas

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland gav i somras en rättelseuppmaning om beslutet om godkännande av generalplanen för norra och mellersta Esbo. Esbo fullmäktige måste därför fatta ett nytt beslut om generalplanen, annars förfaller det beslut som föregående fullmäktige fattade i början av juni.

Stadsstyrelsen i Esbo lämnar vid sitt möte 11.10 ett förslag till fullmäktige om ett nytt beslut om generalplanen. Avsikten är att fullmäktige ska fatta ett beslut i ärendet i november.

Målet är en ändamålsenlig helhet

Esbo har berett förslaget i samarbete med berörda parter för att komma fram till en ändamålsenlig lösning. Vid beredningen av det nya beslutsförslaget har punkterna i rättelseuppmaningen behandlats och behövliga justeringar har gjorts.

En central fråga i rättelseuppmaningen är den fortsatta planeringen av Västbanan, det vill säga direktbanan Esbo–Salo. Den ska enligt planerna gå från Esbo via Lojo till Salo. Den fortsatta planeringen ska möjliggöras av generalplanen. Banlinjen och stationsomgivningarna har anvisats i landskapsplanen, men de saknas i Esbos generalplaner. Målet är att planera och bygga bostadsområdet Hista och banan parallellt. Den fortsatta planeringen möjliggörs genom planbestämmelser som gäller planeringen av stationstrakten och tidtabellen för byggandet.

Dessutom ser man i enlighet med rättelseuppmaningen över styrningen av handel med skrymmande specialvaror i områden för näringsverksamhet och generalplanens bestämmelser för byggande i glesbygd. Med byggande i glesbygd avses byggande utanför detaljplaneområden.

Generalplanen svarar på förändringstrycket

Området för generalplanen för norra och mellersta Esbo omfattar cirka en tredjedel av Esbos område. Generalplanen siktar till 2050. Målet är att styra utvecklingen på lång sikt så att folkökning, urbanisering och klimatneutralitet kan samordnas.

Generalplanen skulle möjliggöra 40 000 nya invånare och cirka 7 000 nya arbetstillfällen i området. Kalajärvi centrum utvecklas och nya lokalcentrum byggs vid kollektivtrafikförbindelser. Samtidigt skapas förutsättningar för tillräcklig bostadsproduktion och god kollektivtrafik.

Den nuvarande generalplanen för Esbos norra delar är från 1997 och den kan inte längre svara på utmaningarna i den växande och föränderliga staden.

  • Stadsutveckling
  • Planläggning
Esbo centrumKalajärvi