Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava uudelleen valtuustoon

7.10.2021 12.01

Espoo on valmistellut uutta päätösesitystä yhteistyössä asianosaisten tahojen kanssa. Keskeinen asia on Espoo–Salo-oikoradan jatkosuunnittelun mahdollistaminen.

Visiokuva kehittyvästä pohjoisespoolaisesta asuinkeskuksesta. Kuva: Espoon kaupunki

Uudenmaan ELY-keskus teki kesällä oikaisukehotuksen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymispäätöksestä. Sen vuoksi Espoon valtuuston on tehtävä uusi päätös yleiskaavasta, muuten edellisen valtuuston kesäkuun alussa tekemä yleiskaavapäätös raukeaa.

Espoon kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen uudesta yleiskaavapäätöksestä kokouksessaan 11.10. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta marraskuussa.

Tavoitteena tarkoituksenmukainen kokonaisuus 

Espoo on valmistellut esitystä yhteistyössä asianosaisten tahojen kanssa tavoitteenaan löytää tarkoituksenmukainen kaavaratkaisu. Uuden päätösesityksen valmistelussa on käsitelty oikaisukehotuksen näkökulmat ja tehty tarpeelliset tarkistukset.

Oikaisukehotuksen keskeinen kysymys on Espoosta Lohjan kautta Saloon suunnitellun Länsiradan eli Espoo –Salo-oikoradan jatkosuunnittelu, joka yleiskaavan tulee mahdollistaa. Ratalinja ja asemanseudut on osoitettu maakuntakaavassa, mutta ne puuttuvat Espoon yleiskaavoista. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa Histaa ja rataa rinnakkain. Jatkosuunnittelu mahdollistetaan asemanseudun suunnittelua ja rakentamisen ajoittamista koskevilla kaavamääräyksillä.  

Lisäksi oikaisukehotuksen mukaisesti tarkistetaan tilaa vaativan kaupan ohjausta elinkeinoelämän alueilla ja hajarakentamisen yleiskaavamääräyksiä. Hajarakentamisella tarkoitetaan rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle. 

Yleiskaava vastaa muutospaineisiin

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueeseen kuuluu noin kolmannes Espoon alueesta. Kaava tähtää vuoteen 2050. Tavoitteena on ohjata pitkän aikavälin kehitystä siten, että väestönkasvu, kaupungistuminen ja hiilineutraalius voidaan sovittaa yhteen.

Kaava mahdollistaisi 40 000 uuden asukkaan ja noin 7 000 uuden työpaikan sijoittumisen alueelle. Kalajärven keskus kehittyy ja uusia paikalliskeskuksia rakennetaan joukkoliikenneyhteyksien varsille. Samalla luodaan edellytykset riittävälle asuntotuotannolle ja hyvälle joukkoliikenteelle.

Nykyinen Espoon pohjoisosien yleiskaava on vuodelta 1997, eikä pysty enää vastaamaan kasvavan ja muuttuvan kaupungin haasteisiin.

  • Kaupunkikehitys
  • Kaavoitus
Espoon keskusKalajärvi