Alla partier med i utvecklingsprogrammet Ett Hållbart Esbo

Publicerad: 19.10.2021 5.09Uppdaterad: 19.10.2021 7.55
Europas mest hållbara stad tidslinje från år 2013 till 2025

Esbo inleder ett förvaltningsövergripande program för hållbar utveckling för att genomföra Berättelsen om Esbo. Genom programmet Ett hållbart Esbo främjas målet om klimatneutralitet och FN-målen för hållbar utveckling, klimatarbetets handavtryck ökar, staden samarbetar för utvecklingen av rena och smarta stadslösningar och stärker Esbogemenskapens och Esbobornas möjligheter att agera hållbart. Fullmäktige fastställer målen för programmet under hösten.

Arbetet för hållbar utveckling kräver systemisk långsiktighet. Programmet är det tredje i sin ordning, det första startades redan 2013. Nu utvidgas styrgruppens sammansättning jämfört med tidigare perioder. I den nya styrgruppen finns representanter för alla fullmäktiges partier och det första mötet hölls 21.9.2021. Till ordförande för styrgruppen utsåg fullmäktige Meri Löyttyniemi (Gröna) och till vice ordförande Markku Markkula (Saml).

”Det finns utmärkta utgångspunkter för det fortsatta programarbetet för hållbar utveckling. Alla fullmäktigegruppers och tjänstemannakårens starka deltagande skapar förutsättningar för att genomföra hållbarhetsmålen som en del av all verksamhet i staden. Målen är ambitiösa och tydliga, tyngdpunkten under perioden 2021–2025 kommer att ligga på ibruktagandet av lösningar och deras genomslagskraft samt partnerskap. Hållbara lösningar tas fram som en synlig och naturlig del av invånarnas, stadens enheters, föreningars och företags vardag och verksamhet", berättar styrgruppens nya ordförande Meri Löyttyniemi.

”Det är lätt att hålla med Löyttyniemi. Stadsdirektör Mäkelä betonade för oss fullmäktigeledamöter betydelsen av Berättelsen om Esbo och de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen: programmen fungerar som en samarbetsplattform och en drivkraft för utveckling, de prövar innovativa lösningar, ökar verkningsfullheten genom partnerskapsverksamhet och nätverksbaserad utveckling. De önskade resultaten uppnås genom ett öppet och genuint samarbete där de anställda och förtroendevalda inom stadens alla förvaltningsområden har en viktig roll när det gäller att utveckla och påverka. Esbo vill vara en föregångare inom ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbar utveckling", tillägger styrgruppens vice ordförande Markku Markkula.

Andra medlemmar i styrgruppen är: Mikko Björklund (RN), Adwoa Brewu (KD), Martti Hellström (SDP), Nina Siivola (SFP), Mervi Syväranta (Sannf), Sofia Tuisku (C) och Kari Uotila (VF). Stadsdirektören utser dessutom nio tjänsteinnehavarmedlemmar till styrgruppen.”

  • Hållbar utveckling