Vi fortsätter utveckla boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning – vi kartlägger de ungas behov med en enkät

Publicerad: 17.9.2021 6.41

Esbo stad vill låta bygga bostäder som motsvarar invånarnas behov och erbjuda invånarna förutsättningar för ett självständigt liv.

För att staden ska kunna tillgodose möjligheterna till jämlikt boende för invånare med funktionsnedsättning, förutsätts att dessa invånares behov beaktas till exempel i planläggning, i byggande och i kollektivtrafik – i all kommunal verksamhet. Detta konstateras i Esbo stads program för boende för personer med funktionsnedsättning (2016–2025). Som stöd för planeringen av bostadsproduktionen behövs information om invånarnas behov, om befolkningstillväxten, om utbudet av tjänster som stöder boendet och om kostnaderna.

Esbo stad har inlett arbetet med en utredning där man bland annat

  • kartlägger utbudet och omfattningen av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning i Nyland,
  • tar reda på om det nuvarande servicenätet är tillräckligt och om strukturen lämpar sig för såväl invånarnas nuvarande som kommande behov och
  • söker kostnadseffektiva metoder för att erbjuda boendetjänster för personer med funktionsnedsättning i framtiden.

Vi kartlägger boendebehoven med en enkät

Vi utreder de framtida behoven med en enkät bland personer med funktionsnedsättning i åldern 15–35 år. Målgruppen får enkäten i september. Senast utredde vi behoven och synpunkterna hos unga med funktionsnedsättning år 2014.

Utredningen ger en bild av i vilken mån Esbo stads produktion av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning är tillräcklig. Informationen utnyttjas också vid beredningen av det kommande Västra Nylands välfärdsområde. Utredningen görs av KPMG Oy Ab i samarbete med Esbo stad.

Mer information:

Anu Autio
chef för funktionshinderservicen
tfn 043 825 9890
fornamn.efternamn@esbo.fi
Esbo stad