Tre nya robotbussförsök inleddes i höst

23.9.2021 13.13Uppdaterad: 23.9.2021 13.58
I Kera i Esbo har robotbussar testats i autentisk stadsmiljö.

Esbo stad har som mål att främja automatiserad kollektivtrafik som en del av sitt trafiksystem. Tillsammans med Ramboll Finland Ab, Roboride Oy och WSP Finland Ab genomför vi tre försök eller utredningar av olika slag, som ska främja automatiserad och klimatsmart trafik. Försöken valdes ut bland de förslag som deltog i vår idétävling i våras och som svarade på sådana utmaningar som staden identifierat för den automatiserade trafiken.

Målet med de förslag som framförts är att främja ibruktagandet av permanent, automatiserad kollektivtrafik. ”Det finns ännu många obesvarade frågor kring automatiserad busstrafik. Med hjälp av dessa försök strävar vi efter att förstå oss på saken ännu bättre än hittills”, konstaterar projektchef Tuomas Kiuru från Esbo stad. 

I försöken, som utförs av tre företag, utreds hur den automatiserade trafiken kan göras mer välkänd, hur man med hjälp av robotbussar kan förbättra kollektivtrafikens kostnadseffektivitet och hur robotbussar påverkar kollektivtrafikens tillgänglighet. 

  • Roboride Oy skapar en omfattande tjänstebeskrivning för Esbo stad över robotbussarnas möjligheter inom utvalda försöksområden. 
  • Ramboll Finland Ab utreder hur man med hjälp av automatiserade bussar kan göra kollektivtrafiken mer kostnadseffektiv. 
  • WSP Finland Ab skapar en virtuell modell som klargör hur personer med nedsatta sinnesfunktioner eller personen som rör sig med barn uppfattar resande med robotbuss. 

Esbo stad har förbundit sig att vara klimatneutral år 2030, vilket innebär att ett välbetjänande och kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem är nödvändigt för staden. Tidigare i år beställde Esbo och Åbo städer samt Åbo regiontrafik Föli en rapport om den autonoma trafikens framtid av Sitowise Oy. I rapporten rekommenderas åtgärder genom vilka automatiserade bussar kan bli till en del av ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem. 

Idétävlingen om lösningar inom den automatiserade kollektivtrafiken ingår i ett 6Aika-projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och huvudgenomförare är Esbo stad. Andra delgenomförare i projektet är Uleåborgs stad, Business Tampere, yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu och Åbo stad. 

Mer information:  
Tuomas Kiuru, projektchef, tfn +358 40 5522646, tuomas.kiuru@esbo.fi 

Följ oss på sociala medier: #6Aika #trafikhubs

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Hela Esbo