Finger: En ny verksamhetsmodell hjälper att förebygga minnesstörningar

Publicerad: 28.9.2021 9.06Uppdaterad: 8.10.2021 11.59

Den finländska undersökningen Finger är först i världen att påvisa att ändring av levnadsvanorna kan förbättra de äldres kognitiva funktioner och förebygga minnesförsämring. Vi testar denna pragmatiska modell först på Hagalunds hälsostation i Esbo. 

Undersökningen har pågått sedan 2009 och utifrån den har man skapat en enkel verksamhetsmodell som kan förebygga minnesstörningar. Modellen har också väckt internationell uppmärksamhet och det är inget under. År 2015 hade, enligt Institutet för hälsa och välfärd, nästan 50 miljoner personer i hela världen en minnessjukdom. I Finland insjuknar cirka 14 500 personer årligen i någon minnessjukdom. [Källa: https://thl.fi/sv/web/folksjukdomar/minnessjukdomar   

Först kartlägger vi riskerna, sedan ändrar vi tillsammans levnadsvanorna  

Verksamhetsmodellen Finger är mycket tydlig, berättar projektchef Sanna Rosendahl. Den inkluderar ett test för att kartlägga risken för minnessjukdomar och fyra olika livsstilsrelaterade förändringar som minskar risken: praktisk näringshandledning, resultatinriktad motionsträning, minnesträning och hantering av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.  

”Betydande i verksamhetsmodellen är dess genomslagskraft: undersökningen visade att man med dessa olika livsstilsprogram kunde minska risken för minnessjukdomar med 30 procent”, berättar Sanna Rosendahl.   

 I undersökningen fungerade livsstilsprogrammet lika bra för de personer som har ärftlig benägenhet att drabbas av minnessjukdomar. Resultaten påverkades inte heller av försökspersonernas tidigare riskfaktorer. Även om man i utgångsläget har flera riskfaktorer hjälper ändringarna i levnadsvanorna att minska risken.  

Individuell handledning och uppmuntran och en arbetsbok som underlättar uppföljning  

Till försöket inbjuds personer i åldern 55–75 år som är långtidssjuka och som kommer till Hagalunds hälsostation för årliga kontroller 20.9–30.11.2021. Deltagandet är frivilligt.  

Vad ingår i praktiken i försöket?   

Deltagarna får information om sina sjukdomsrisker och de hänvisas till individuellt utvalda tjänster, såsom ett individuellt besök hos motionsinstruktören och en motionsgrupp. Livsstilsprogrammet genomförs i sex månader. Deltagaren och personalen på hälsostationen följer resultaten tillsammans. Arbetet med livsförändringar stöds av Finger-arbetsboken.  

Försöket först i Esbo, resultaten kan utnyttjas i hela Västra Nyland  

Den första fasen av försöket genomförs i Esbo, men i fortsättningen kan modellen överföras till hela Västra Nylands välfärdsområde.  

Enligt Institutet för hälsa och välfärds uppgifter har verksamhetsmodellen Finger inte använts som en del av primärvården och i samarbete mellan många olika aktörer någon annanstans i Finland. Det har dock funnits mindre, enstaka helheter.  

Finger-undersökningen fortsätter. Som en del av den har det skapats ett internationellt nätverk som omfattar 30 länder. Med hjälp av nätverket testas verksamhetsmodellens effektivitet i olika kulturer och länder. Förhoppningsvis kommer vi snart också att se i Hagalund hur förändringarna i vardagen påverkar deltagarnas liv – och slutligen till och med minnet.  

Vi önskar deltagarna varmt välkomna att delta i försöket!  

Mer information: projektchef Sanna Rosendahl, sanna.rosendahl@esbo.fi  

Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde