Deltagarna i försöksprojektet Personlig budgetering önskar en fortsättning på det

Publicerad: 28.9.2021 10.20

De nya tjänsterna till stöd för rörligheten i pilotfasen av projektet Personlig budgetering underlättade och skapade mer jämlika förutsättningar för rörligheten för personer med funktionsnedsättning.

Projektet Personlig budgetering i Västra Nyland som avser handikappservice startade i november 2020. Inom projektet genomfördes en småskalig pilotfas under perioden 19.4–5.9.2021, där man testade nya kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster till stöd för rörligheten. Klienterna fick prova en s.k. euro- och kilometerbudget, en ruttplaneringsmodell och att använda leasingbil.

Euro- och kilometerbudget

Klienterna beskrev euro- och kilometerbudgeten som en modell som personer med funktionsnedsättning samt handikapporganisationerna länge har efterlyst. Klienterna berättade att de använde budgeten i genomsnitt flera dagar i veckan för resor i arbetet och på fritiden. De som deltog i försöket upplevde att deras livskvalitet förbättrades avsevärt.

Budgeten har en viss storlek, och klienten kan använda pengar ur den för valfria resor, även utanför kommunen. Klienterna upplevde att användningen av modellen gjorde dem mer systematiska, eftersom de genom att följa upp kostnaderna och planera utgifterna fick en ökad förståelse för vad det kostar att resa.

Att resor beviljades för längre tidsperioder än månadsvis upplevdes vara bra. De som planerat och organiserat pilotförsöket fick beröm. Servicen beaktar även klientens individuella behov. En del av användarna var missnöjda med serviceproducenten, men serviceproducentens tekniska genomförande fick beröm.

En del av klienterna som deltog i pilotförsöket nämnde inga dåliga aspekter alls hos själva modellen i enkäten. Ett önskemål som framfördes var att modellen skulle vara mer flexibel och bättre ur användarens perspektiv om hen själv kunde konkurrensutsätta flera alternativ från transportbolaget, med beaktande av hens eventuella rätt till en bekant taxi. Endast en serviceproducent deltog i pilotförsöket.

Ruttplaneringsmodell

Trots förhandsplanering kunde inte försöket med ruttplanering för att främja användningen av kollektivtrafiken genomföras på önskat sätt i huvudstadsregionen på grund av coronaepidemin och personliga orsaker. Endast en klient provade den här modellen. Klienten reste med buss och metro, samt för återresan använde hen taxi. Klienten köpte biljetten i en app i telefonen och ringde en taxi från serviceproducenten. Klientens respons på provanvändningen var positiv.

Leasingbil

Även modellen med en leasingbil testades av en klient. Klientens respons på provanvändningen var mycket positiv. Användningen av bilen ökade hens livsglädje och -kvalitet, eftersom hen kunde röra sig fritt. Hen använde bilen för att uträtta ärenden, för resor på fritiden och för att hämta sitt barn på dagis. Klienten upplevde att de kilometrar som fastställts för hen för pilotfasen räckte väl till, och berättade att hen gärna deltar i vidareutvecklingen av försök med leasingbilar.

Projektet Personlig budgetering

Projektet Personlig budgetering i Västra Nyland startade i november 2020. Inom projektet testades nya kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster till stöd för rörligheten.

Pilotförsöket upplevdes vara mycket bra, lyckat och framför allt nödvändigt. Pilotförsöket underlättade och skapade mer jämlika förutsättningar för rörligheten för de som deltog i försöket. De hoppas att pilotförsöket fortsätter.

I planeringen deltog klienter, yrkesfolk inom handikappservice samt samarbetsnätverk. Utöver Esbo deltog Lojo, Kyrkslätt och samkommunen för grundtrygghet Karviainen i försöket.

Projektet får statsunderstöd för perioden 1.9.2020−31.12.2021. Verksamheten leds av social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd. Målet med försöksprojekten är att skapa en enhetlig modell för personlig budgetering som omfattar hela landet. Därtill utvärderas behoven av ändringar i lagstiftningen med hjälp av projekten. 

Mer information

Elisabeth Salmenkari-Ryhänen, projektanställd, elisabeth.salmenkari-ryhanen@espoo.fi, tfn 043 827 3168

Projektet Personlig budgetering Västra Nyland, Esbo stad/Handikappservice