Henkilökohtainen budjetointi -hankkeeseen osallistuneet toivovat pilotille jatkoa

Julkaistu: 24.9.2021 9.31Päivitetty: 24.9.2021 11.19

Henkilökohtainen budjetointi -hankkeen pilotin uudenlaiset liikkumista tukevat palvelut helpottivat ja yhdenvertaistivat merkittävästi vammaisten henkilöiden liikkumista.

Vammaispalveluja koskeva Länsi-Uudenmaan Henkilökohtaisen budjetoinnin -hanke alkoi marraskuussa 2020. Hankkeessa toteutettiin 19.4.–5.9.2021 pienimuotoinen pilotti, jossa kokeiltiin uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita liikkumista tukevia palveluja. Asiakkaat saivat kokeiltavakseen euro- ja kilometrikukkaron, reititysmallin ja leasingauton.

Euro- ja kilometrikukkaro

Asiakkaat kuvasivat euro- ja kilometrikukkaro-mallia sellaiseksi, mitä vammaiset ja vammaisjärjestöt ovat pitkään toivoneet. Asiakkaat kertoivat käyttäneensä kukkaroa työ- ja vapaa-ajan matkoihin keskimäärin useina päivinä viikossa. Kokeiluun osallistuneet kokivat oman elämänlaatunsa parantuneen merkittävästi.

Kukkarossa on tietyn suuruinen budjetti, jonka asiakas voi käyttää haluamiinsa matkoihin, myös ulkopaikkakunnille. Mallin käyttämisen koettiin lisäävän omaa suunnitelmallisuutta, koska kustannusten seuraaminen ja menojen suunnittelu lisäsi omaa ymmärrystä kulkemisen kustannuksista.

Matkojen myöntäminen pidemmälle aikavälille kuin kuukausittain koettiin hyvänä asiana. Kiitosta saivat pilotin järjestäjät ja organisoijat. Palvelu huomioi myös asiakkaan yksilölliset tarpeet. Osa käyttäjistä oli tyytymättömiä palveluntuottajaan, mutta palveluntuottajan tekninen toteutus sai kiitosta.

Osa pilottiasiakkaista ei nimennyt palautekyselyssä huonoja puolia itse mallista lainkaan. Toiveena esitettiin, että joustavampi ja käyttäjän kannalta parempi malli olisi, jos asiakas itse voisi kilpailuttaa kuljetusyhtiön useammasta vaihtoehdosta, huomioiden mahdollisen tarpeen vakiotaksioikeuteen. Pilotissa oli mukana vain yksi palveluntarjoaja.

Reititysmalli

Reititysmallin kokeilu pääkaupunkiseudulla julkista liikennettä käyttäen ei etukäteissuunnitellusta huolimatta toteutunut toivotusti koronan ja henkilökohtaisten syiden vuoksi. Vain yksi asiakas kokeili tätä mallia. Asiakas kulki linja-autolla, matkusti metrolla ja takaisinpaluumatkan hän teki taksilla. Asiakas osti lipun puhelin applikaation kautta, ja soitti taksin palveluntuottajalta. Asiakkaan palaute kokeilukerrasta oli positiivinen.

Leasingautomalli

Myös leasingautomallia kokeili yksi asiakas. Asiakkaan antama palaute kokeilusta oli hyvin positiivista. Auton käyttö lisäsi hänen elämäniloaan ja -laatuaan, koska hän pääsi vapaasti liikkumaan. Hän käytti autoa asiointiin, vapaa-ajan matkoihin ja lapsen päivähoidosta hakuun. Asiakas koki, että hänelle pilottiajaksi määritellyt kilometrit riittivät hyvin ja kertoi mielellään lähtevänsä jatkokehittämään leasingautokokeiluja.

Henkilökohtaisen budjetoinnin -hanke

Länsi-Uudenmaan Henkilökohtaisen budjetoinnin -hanke alkoi marraskuussa 2020. Hankkeessa kokeiltiin uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita liikkumista tukevia palveluja.

Pilotti koettiin erittäin hyväksi, onnistuneeksi ja ennen kaikkea tarpeelliseksi kokeiluksi. Pilotti on helpottanut ja yhdenvertaistanut merkittävästi kokeiluun osallistuneiden liikkumista. Pilotin toivotaan jatkuvan.

Mukana suunnittelussa on ollut asiakkaita, vammaispalvelujen ammattilaisia sekä yhteistyöverkostoja. Espoon lisäksi kokeilussa oli mukana Lohja, Kirkkonummi ja Karviaisen perusturvayhtymä.

Hanke saa valtionavustusta ajalle 1.9.2020−31.12.2021. Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Kokeiluhankkeilla pyritään henkilökohtaisesta budjetoinnista luomaan yhtenäinen koko maan kattava malli. Lisäksi hankkeiden avulla arvioidaan lainsäädännön muutostarpeita.  

Lisätietoa

projektityöntekijä Elisabeth Salmenkari-Ryhänen, elisabeth.salmenkari-ryhanen@espoo.fi, p. 043 827 3168

Länsi-Uudenmaan Henkilökohtaisen budjetoinnin -hanke, Espoon kaupunki/ Vammaispalvelut