Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO)

Inom projektet för Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) förbättrar vi samarbetet med företag, utbildning och forskning och skapar konkreta utvecklingsmiljöer för att främja en grön omställning och digitalisering. En del av lösningarna kan snabbt tas i bruk och en del skapar förutsättningar för arbetstillfällen och konkurrenskraft längre fram i tiden. Projektet genomförs i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Aalto-universitetet, utbildningssamkommunen Omnia och partnerföretag.

I projektet skapas tre utvecklingsmiljöer där städer, företag, forskningsorganisationer, läroanstalter och invånare tillsammans kan utveckla, genomföra och testa nya hållbara lösningar på utmaningarna med stadsutveckling, digitalisering, trafik, energi och cirkulär ekonomi. I samarbete skapar man nya tjänster och produkter, nya affärsmodeller och arbetstillfällen. Lösningarna kan spridas till andra håll i Finland och utomlands.

Utvecklingmiljöer är

  • Otnäs-Kägeludden forskning- och utvecklingmiljö för energi- och mobilitetslösningar
  • Kera område med miljövänligt och smart byggande
  • Stenbruket agila testmiljö för demonstrationer av matsystem och cirkulär ekonomi

Projektet består av sex delar vars samordningsansvar är uppdelat på projektgenomförarna.

  1. Ledning och verkningsfullhet (Esbo stad)
  2. En miljövänlig och smart stad (Esbo stad)
  3. Digitaliseringens möjligheter (Aalto universitetet)
  4. Demonstrationer av miljövänlig teknik (Omnia)
  5. Brytningen inom energibranschen och elektrifieringen av fordonen (VTT)
  6. Upphandling med hållbarhetskriterier samt delaktighet och kommunikation (Esbo stad)

Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.