Projektet för utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt påskyndar en grön omställning och digitala lösningar i Esbo

23.11.2021 12.02

Inom projektet för utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) förbättrar vi samarbetet med företag, utbildning och forskning. Vi skapar konkreta utvecklingsmiljöer för att främja en grön omställning och digitalisering.

Det tvååriga, EU-finansierade projektet främjar uppnåendet av målen i Finlands program för hållbar tillväxt genom att stärka privata och offentliga partnerskap och utveckla infrastruktur för forskningen. Målet är att påskynda en grön omställning och digitala lösningar i vardagen.

Inom projektet, som leds av Esbo stad, vill man lösa utmaningar i anslutning till stadsutveckling, trafik, energi och cirkulär ekonomi i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Aalto-universitetet, utbildningssamkommunen Omnia och partnerföretag. ”Projektet synliggör hur städer, forskningsorganisationer, läroanstalter, företag och medborgare kan vara med och ställa om till en hållbarare vardag och en lösning på klimatförändringen”, säger projektchef Mari Päätalo.

"En grön omställning och strävan efter hållbar tillväxt erbjuder finländska företag och forskningsorganisationer stora möjligheter på den globala marknaden. Problemen som ska lösas är dock komplicerade. Vi måste bli bättre och samarbeta mera”, säger Eveliina Grönroos som ledar projektet i Teknologiska forskningscentralen.

För att hitta på nya lösningar måste vi lära oss och utveckla tillsammans

I projektet skapas tre utvecklingsmiljöer där städer, företag, forskningsorganisationer, läroanstalter och invånare tillsammans kan utveckla, genomföra och testa nya hållbara lösningar. I samarbete skapar man nya tjänster och produkter, nya affärsmodeller och arbetstillfällen. Lösningarna kan spridas till andra håll i Finland och utomlands.

”Vi främjar kommersiella lösningar som hjälper att nå målen för hållbar utveckling på global nivå. Företagen som går i spetsen och staden som är villig att experimentera är våra nyckelspelare”, berättar Tatu Koljonen som samordnar projektet i Aalto-universitetet.

Våra miljöer i Esbo är Otnäs-Kägeludden, där man forskar och utvecklar kring energi och mobilitet, Kera, där man ska praktisera miljövänligt och smart byggande och Stenbruket, där man demonstrerar matsystem och cirkulär ekonomi.

Projektet består av sex delar:

  • Ledning och verkningsfullhet
  • En miljövänlig och smart stad
  • Digitaliseringens möjligheter
  • Demonstrationer av miljövänlig teknik
  • Brytningen inom energibranschen och elektrifieringen av fordonen
  • Upphandling med hållbarhetskriterier samt delaktighet och kommunikation

En del av lösningarna kan snabbt tas i bruk och en del skapar förutsättningar för arbetstillfällen och konkurrenskraft längre fram i tiden. Verkningarna av åtgärderna bedöms utifrån hur väl de gynnar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet.

Upplysningar

Mari Päätalo

Utvecklingschef040 639 4550

Laura Kontiala

Specialist040 636 9616
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
AlbergaHagalund