Forskningstillstånd

Forskningstillstånd gäller undersökningar och utredningar i det kommunala som utförs av utomstående forskare eller forskningsanstalter.

Det utförs en hel del undersökningar och utredningar i staden. För att undvika överlappande undersökningar och för att resultaten ska vara till maximal nytta är det viktigt att undersökningarna om stadens tjänster och personal är offentliga om det bara är möjligt.

Tillståndsförfarandet för undersökningar gäller undersökningar och utredningar i det kommunala som utförs av utomstående forskare eller forskningsanstalter.  Det gäller också sådana enkät- och intervjuundersökningar hos invånarna som kräver namn och adressuppgifter. Det krävs tillstånd för alla undersökningar och utredningar som utförs i stadens organisation. När staden beställer en undersökning av en utomstående forskare eller forskningsanstalt, fungerar avtalet som sluts med forskaren som tillstånd. Stadens enkät- och intervjuundersökningar har upphandlats centralt. Närmare information för personalen finns på intranet.

Om undersökningen gäller personuppgifter från minst en annan organisation än Esbo stad inom social- och hälsovården, såsom patientuppgifter eller klientuppgifter inom socialvården, ska den som ansöker om tillstånd lämna in en ansökan till den nationella tillståndsmyndigheten Findata fr.o.m. 1.4.2020. Ansökan ska lämnas till Esbo stad om undersökningen gäller endast personuppgifter inom social- och hälsovården i Esbo, eller om undersökningsmaterialet samlas in utan personuppgifter inom social- och hälsovården, t.ex. genom intervjuer med personalen. Mer information om de ansökningar som skickas till Findata finns på Findatas webbplats(extern länk).

I social- och hälsovårdssektorn behandlas tillståndsansökningar inte i juli.

Tillståndsregister

Den som beviljar tillstånd upprätthåller ett register över beviljade tillstånd. I registret finns uppgifter om pågående och avslutade forskningsprojekt i staden. Överlappande forskning undviks. Vi kompletterar sidan med tillståndsregistren senare.