Fullmäktige

Esbos stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Stadsfullmäktige har 75 ledamöter som väljs vart fjärde år.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls i Fullmäktigegården, Esbogatan 5. Sammanträdena sänds direkt via webben och kan ses som inspelningar efteråt.

Stadsfullmäktige ansvarar för Esbo stads verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fattar beslut om årsbudgeten, godkänner bokslutet och ansvarar för stadens strategiska linjer. Fullmäktige fastställer grunderna för hur administrationen ska organiseras och väljer förtroendemän i stadsstyrelsen och övriga organ. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till lägre organ.

Innan ett ärende når fullmäktige bereds det av tjänstemän och behandlas i nämnder och i stadsstyrelsen. I fullmäktigesalen debatteras det gemensamt mellan alla ledamöter.

Föredragningslistor, protokoll och beslut