Beslutsfattande

Esbo stads högsta beslutande organ är fullmäktige.Stadsstyrelsen, som utnämns av fullmäktige, ansvarar för den praktiska hanteringen av kommunens förvaltning och ekonomi.