Människorna gör staden – en modell för invånarverksamhet

Modellen har skapats tillsammans med invånarna 2021–2022. Den är ännu inte färdig, utan den testas och utvecklas i samarbete med invånarna. Modellen tas i bruk stegvis från och med våren 2023. 

Delaktighetssymbolen berättar om möjligheten att delta

Delaktighetssymbolen visar invånarna att de kan delta i och påverka utvecklingen av sin hemstad. Symbolen visas längst ned på sidan. Symbolen visar två människor som slår ihop händerna i luften.

Den nya modellen för invånarverksamhet är ett sätt att genomföra Esbos modell för delaktighet

Med hjälp av modellen för invånarverksamhet tillämpas målen i Esbos modell för delaktighet i praktiken. I och med de nya sätten att delta hörs även svaga röster bättre. Delaktighetsmodellen ger ramar för verksamheten. Invånarverksamheten säkerställer att invånarnas röst blir hörd.

Stadsdelsföreningarna är hederspartner

Delaktighetsarbetet utförs tillsammans. Stadsdelsföreningarna och övriga organisationer är viktiga samarbetspartner då man bygger upp delaktighet och tillit samt förmedlar information. Överenskomna och systematiska tillvägagångssätt ser till att informationsgången fungerar och stärker var och ens delaktighet.

Kolla i kalendern hur du kan delta

I kalendern berättar vi om möjligheter för dig att delta och påverka, till exempel invånarkvällar. Kalendern uppdateras kontinuerligt. Där hittar du också allt möjligt som du kan delta i och påverka. Det är omöjligt att göra en kalender över all verksamhet som man kan delta i, men kalendern visar ändå en del. Stadsborna kan lita på att de kan få sin röst hörd. Systematiska och förutsägbara tillvägagångssätt ger kvalitet och förtroende.

Vi ordnar invånarmöten, temakvällar, möten mellan människor, invånarpaneler, workshoppar som vi kallar Town Hall Meetings, enkäter och andra former för deltagande.

Arbetsgruppen för delaktighet samordnar arbetet

Arbetsgruppen för delaktighet samordnar genomförandet av modellen. Stadens enheter planerar tillsammans en årskalender för delaktighet och samordnar stadens arbete för delaktighet. Medlemmarna i gruppen är experter på delaktighet som stöder resultatenheternas arbete för delaktighet. Samarbetet innebär att olika sätt att delta och påverka kan kombineras i samma evenemang.

Delaktighetsarbetet blir mer systematiskt, spridning av information underlättas och kommunikationen stärks. Arbetet kan planeras på längre sikt och invånarna vet redan på förhand vad som är på kommande.  

Personalen får stöd och utbildning

Utvecklingschefen för invånardelaktighet och stadens eget nätverk för delaktighet, som består av 300 experter, ordnar utbildning och erbjuder stöd för hela personalen. Modellen inbegriper färdiga koncept, tillvägagångssätt och material som utvecklas tillsammans med invånarna genom att testa och göra.

Regional samordning ger staden ett ansikte

Under hösten 2022 avgörs hur det regionala deltagandet ännu kan stärkas. Invånarna har önskat att det ska finnas regionala samordnare, kontaktpersoner, som samtidigt ger ett ansikte för deltagande.

Invånarmötena som koordineras av staden skapar stommen för modellen

Invånarkvällar utvecklas tillsammans med stadsbor. Den första invånarkvällen ordnades hösten 2022 och våren 2023 prövades enligt invånares önskemål en invånarkväll för bara ett storområde, Esboviken.

Alla invånarkvällar organiseras av staden. De är öppna för alla och kan handla om ett visst område eller ett visst tema. Invånarkvällarna är större helheter där deltagarna kan välja vad de vill delta i – efter en gemensam inledning erbjuds olika möjligheter att delta. På detta sätt kan deltagarna delta i de delar som intresserar dem.

Invånarkvällarna ordnas både på plats och på en mötesplattform när det är möjligt. Då är det lättare för alla att delta.

Temana för invånarkvällarna bygger på invånarnas önskemål och stadens behov. Temat kan till exempel vara skolor och daghem, tillgänglighet eller sysselsättning. I programmet för kvällarna för ett visst storområde preciseras vilka stadsdelar som tas upp under kvällens lopp.

Invånarpanelerna lyfter fram olika synpunkter till stöd för beslutsfattandet

Invånarpaneler ordnas för invånare som är intresserade av att påverka och utveckla sin hemstad på lång sikt. Alla Esbobor som är intresserade kan söka till panelerna. Sammansättningen kan variera enligt behov – i allmänhet är det ändamålsenligt att gruppen är så heterogen som möjligt och att det finns deltagare från olika åldersklasser och bostadsområden och med olika bakgrund. Panelerna väljs alltid för en viss tid.

Den första invånarpanelen ordnas om hållbar utveckling i Esbo. Målet är att ta invånarpaneler i bruk.

Möten med människor

Staden är anträffbar, vi ses på sociala medier och regionkoordinatorerna ger ett ansikte åt staden. Staden börjar kännas som en hemstad när dialogen mellan invånarna och stadsorganisationen är aktiv och smidig. De anställda uppmuntras och utbildas också i att använda sociala medier.

Regionkoordinatorerna är stadens anställda vars uppgift är att fungera som kontaktpersoner för invånarna. Som arbetspar kan stadens regionkoordinator också ha en frivillig invånarkoordinator, som till exempel fungerar som kontaktperson för föreningar och sammanslutningar i regionen.

Olika former av deltagande

Digital delaktighet möjliggör nya former av deltagande när stadens nya delaktighetsplattform tas i bruk i början av år 2024. Aktivitetsbaserat deltagande möjliggör samarbete och deltagande budgetering erbjuder en kanal för direkt påverkan för invånarna.

Social sammanhållning och gemensamma aktiviteter

Social sammanhållning uppstår när människorna gör saker tillsammans. Staden kan inte direkt erbjuda social sammanhållning, men den kan möjliggöra sammanhållning genom att erbjuda lokaler, information och utbildning.

Invånarnas egna aktiviteter är det bästa sättet att skapa social sammanhållning. I bästa fall syns inte stadsorganisationen alls. Invånarna bildar sina egna gemenskaper och skapar staden tillsammans, till exempel i form av talkon, gårdsfester och jogginggrupper.

Lätta former av deltagande

Det finns lätta, snabba och enkla sätt att delta. Man behöver inte alltid anmäla sig, utan man kan bara sticka sig in på ett evenemang för en liten stund, när det passar.

Mötena är så kallade popup- eller hop on hop off-möten, enkäterna är mycket korta (max. fyra frågor) eller av galluptyp. Man kan också använda buss eller cykel för att delta och göra det hela till en utflykt.

Uppföljning och utveckling

För varje evenemang görs en responsenkät på tre frågor redan på plats. När man får tillräckligt med respons lyckas utvecklingen enligt modellen för kontinuerlig förbättring. I modellen ingår så kallad uppföljning i efterhand och kommunikation ”vad hände, vad lärde vi oss, vad ska vi ännu utveckla”.

Långsiktig uppföljning av effekterna görs med hjälp av en invånarenkät som genomförs vartannat år.

Kommunikation

Stadens webbsidor, nyhetsbrev, sociala medier, reklam på digitala skärmar på bibliotek och i andra av stadens eller dess partners lokaler informerar invånarna om kommande evenemang. Kommunikationen sker vid behov riktat och med hjälp av nätverk.

Esbo är en by och stadsdelar – en hemby i en stad. Delta på ditt sätt!