Dataskyddsbeskrivning: Kompetenscentrum for hällbar utveckling

1 Personuppgiftsansvarig

Esbo stad

PL 1, 002070 Esbo stad

2 Ansvarig person för registret

Utvecklingschef, Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling.

3 Kontaktperson för registret

kestava@espoo.fi

Enhetens kontaktuppgifter finns på webbplatsen www.esbo.fi

4 Dataskyddsombud

tietosuoja@espoo.fi

5 För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Syftet med behandlingen av personuppgifterna i registret är att förmedla information och inbjudningar till berörda parter med kopplingar till Esbos kompetenscentrum för hållbar utveckling, samt att upprätthålla ett register över kontaktuppgifter. Uppgifterna används också för att samordna och främja projekt och arbete hos Esbos kompetenscentrum för hållbar utveckling. Registret kan också användas som sändlista för nyhetsbrevet om hållbar utveckling.

6 Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

7 Vilka uppgifter behandlas?

Kontaktuppgiftsregistret innehåller följande uppgifter:

Personuppgifter: Namn, uppgift/titel, e-post, telefonnummer.

Man samlar också in organisationsspecifika uppgifter, såsom information om lösningar för hållbar utveckling eller intressen hos den organisation som personen representerar samt i vilket projekt som leds av Esbos kompetenscentrum för hållbar utveckling en partner deltar.

8 Varifrån fås uppgifterna?

Uppgifterna fås av den registrerade när hen anmäler sig till verksamhet eller evenemang som ordnas av kompetenscentret för hållbar utveckling genom ett separat anmälningsformulär eller annars uttrycker sitt intresse genom ett personligt möte eller per e-post.

Lämnandet av personuppgifter baserar sig på avtal. Uppgifter kan också samlas in från organisationers offentliga webbplatser.

9 Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?

Uppgifter om företag kan delas till andra partner i projekt för hållbar utveckling och användas i projektrapportering. Personuppgifter utlämnas inte utan samtycke.

10 Överförs uppgifter utanför EU/EES-området?

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

11 Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för Esbo stads verksamhet eller tills personen själv förbjuder behandling av uppgifterna.

12 Hur skyddas uppgifterna?

Personuppgiftsregistren förvaras elektroniskt som Excel-filer på Esbo stads personals dataskyddade arbetsdatorer och i det interna datanätverket.

Användningsrättigheterna till filerna baserar sig på personliga användningsrättigheter, och användningen övervakas. Användningsrättigheter beviljas enligt uppgift. Varje användare godkänner Esbo stads användnings- och sekretessförbindelse för data och datasystem. Personalen utbildas i dataskydd och korrekt behandling av personuppgifter. 

13 Den registrerades rättigheter

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas:

13.1 Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

13.2 När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

13.3 När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

13.4 När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

13.5 Inlämning av klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.