Byggnadsnämndens och byggnadstillsynscentralens beslut och sökande av ändring

Byggnadsnämnden styr och övervakar byggverksamheten. Byggnadsnämnden är ett förtroendevalt organ som väljs för fyra år i taget. Under byggnadsnämnden verkar byggnadstillsynscentralen.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden styr och övervakar byggverksamheten. Byggnadsnämnden är ett förtroendevalt organ som väljs för fyra år i taget. Under byggnadsnämnden verkar byggnadstillsynscentralen.

Byggnadsnämnden beslutar om byggprojekt vars byggarea överstiger 2 000 m2, åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder när åtgärden har en omfattande och betydande inverkan på stadsbilden samt rivning av skyddade byggnader. Byggnadsnämnden sammanträder i regel med tre veckors mellanrum.

Byggnadsnämndens sammansättning och sammanträden: Byggnadsnämnden(extern länk)

Byggnadsnämndens föredragningslistor och protokoll: 

Föredragningslistor och protokoll fr.o.m. 22.10.2020(extern länk) (på finska).

Föredragningslistor och protokoll till 21.10.2020(extern länk) (på finska).

Beslut av tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavarna vid byggnadstillsynscentralen beslutar om nybyggnadsprojekt som är mindre än 2 000 m² och om alla reparations- och ändringsprojekt som inverkar på byggnadens säkerhet och hälsomässiga förhållanden. Tjänsteinnehavarna beslutar också om åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder, om de inte har betydande konsekvenser för stadsbilden, och om tillstånd att riva andra byggnader än skyddade byggnader.

Sökande av ändring i ett beslut

Till byggnämndens och tjänsteinnehavarens beslut fogas alltid anvisningar om hur man söker ändring i beslutet.

Om du är missnöjd med ett beslut av byggnadsnämnden kan du lämna in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besväret ska lämnas in inom 30 dagar från den dag då mottagaren fått del av beslutet.

Om du är missnöjd med ett beslut av en tjänsteinnehavare kan du begära om omprövning hos byggnadsnämnden inom 14 dagar från den dag då du fått del av beslutet. En begäran om omprövning som ställs till byggnadsnämnden ska lämnas in till Esbo stads registratur:

Besöksadress: Brogatan 11 (köpcentret Entresse, 3 våningen)

Postadress: Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD

E-post: kirjaamo@espoo.fi

Telefon: 09 816 560 00
Fax: 09 816 224 95
Öppet: mån–fre kl. 8–15.45

Begäran om omprövning sänds per post, fax eller e-post på avsändarens ansvar. Skrivelsen ska vara framme den sista dagen av tidsfristen innan myndighetens öppettid löper ut. 

De beslut som meddelas efter anslag anses ha kommit till sakägarnas kännedom den dag beslutet meddelas.

Byggnadstillsynscentralen

Ställföreträdande byggnadstillsynsdirektör: Pasi Timo

Bygglovschef: Solja Mäkelä

Konstruktionschef: Kari Pajanne

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi