Oljecisterner och avlägsnande av dem

En cistern för olja eller kemikalier ska rengöras och lyftas ur jorden då den tagits ur bruk. Miljötillsynen ska meddelas i god tid före lyftningen eftersom en miljöinspektör kontrollerar markens beskaffenhet vanligen i samband med lyftningen.

Miljötillsynen kan i enskilda fall bevilja undantag om det är tekniskt mycket svårt att lyfta cisternen eller om en lyftning skadar annan egendom. Sök undantag från skyldigheten att lyfta en oljecistern (på finska)  

Cisterner för eldningsolja kan förorena marken. Därför ska underjordiska olje- och bränslecisterner samt andra kemikaliecisterner och på viktiga grundvattenområden även cisterner ovan jord besiktigas regelbundet med 2–10 års mellanrum. Vid besiktningen ska ett eventuellt returrör tryckprovas.  

Miljötillsynen rekommenderar att gamla oljecisterner förnyas eller ersätts med andra uppvärmningssystem. Nya cisterner för eldningsolja eller rör för dem får inte längre placeras under jord på viktiga grundvattenområden. Nya fasta cisterner ovan jord ska på grundvattenområden ha dubbel mantel eller skyddsbassäng. Bränslet ska ledas till brännaren i ett ettrörssystem.  

Oljeskador och kemikalieolyckor som fordrar omedelbar bekämpning ska anmälas genast till nödnumret 112.