Avfallshanteringsföreskrifter 

Bestämmelser om separatinsamling och om ordnandet av avfallshanteringen finns i avfallshanteringsföreskrifterna(extern länk). I föreskrifterna finns dessutom information om de krav som ställs på insamlingskärlen och deras placering samt avfallstransport och avfallsinsamling. 

Avfallshanteringsföreskrifterna gäller alla Esbobor och fritidsboende samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som ordnas av Helsingforsregionens miljötjänster. Näringsidkare berörs av avfallshanteringsföreskrifterna till den del det är nödvändigt för att förebygga fara och skada orsakad av avfall och avfallshantering. 

Bestämmelser om fastigheters insamlingsplatser finns också i byggnadsordningen(extern länk), bland annat gällande storlek och avstånd.