Klimatsmart stadsplanering 

En klimatsmart stadsplanering bereder sig på klimatförändringens effekter och bidrar till att minska utsläppen. I en klimatsmart stad är det lätt för invånarna att göra utsläppssnåla val.  

Ett effektivt och fungerande kollektivtrafiknätverk erbjuder ett gott alternativ till personbilar på längre sträckor.

För att stävja klimatförändringen är det viktigt att koldioxidutsläppen minskar snabbt också här hos oss i Esbo och att skogarna binder kol också i framtiden. Med hjälp av planläggning kan vi minska utsläppen och hjälpa vår stad att anpassa sig till klimatförändringen. 

Vi svarar på klimatförändringens utmaningar genom att utveckla Esbo som en trivsam och naturnära stad där tjänsterna i vardagen kan nås till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Planläggningen strävar efter att sammanjämka tillväxttrycket på staden med målen för minskning av utsläppen och bevarandet av kolsänkor. 

Det ska vara attraktivt att promenera, cykla och använda kollektivtrafik 

En stor del av våra koldioxidutsläpp orsakas av trafiken – i synnerhet personbilstrafiken. Nyckeln till att minska trafikutsläppen är att göra det attraktivt och enkelt att promenera, cykla och använda kollektivtrafik.  

Vi kan arbeta mot detta mål genom att planera mångsidiga och trivsamma bostadsområden. Vårt mål är att tjänsterna i vardagen, såsom skolor, daghem, grönområden och dagligvarubutiker, ska finnas på promenad- eller cykelavstånd för så många invånare som möjligt.  

Ett effektivt och fungerande kollektivtrafiknätverk erbjuder ett gott alternativ till personbilar på längre sträckor. Vi styr byggandet så att det placeras huvudsakligen vid goda kollektivtrafikförbindelser.  

Genom kompletteringsbyggande tryggar vi skogarnas kolsänkor 

När Esbos befolkning ökar behöver vi fler bostäder och mer tjänster. Genom att komplettera och utveckla befintliga bostadsområden och centrum kan vi bevara och värna om Esbos stora enhetliga grönområden. De är viktiga kollager och kolsänkor, men också kära rekreationsmiljöer för invånarna.  

Genom att komplettera byggandet och utveckla centrumen kan vi också trygga de lokala tjänsterna.  

En grön stad tål konsekvenserna av klimatförändringen 

När vi planerar kompletteringen av bostadsområden måste vi samtidigt se till att de är grönskande och trivsamma. Med hjälp av planläggningen styr vi byggandet så att bostadsområdena har tillräckliga närgrönområden och gårdar. De kyler ner luften när det är varmt, suger åt sig och avdunstar regnvatten och upprätthåller livsmiljöer för många växt- och djurarter i ett föränderligt klimat. 

Vi kan också förebygga och förbereda oss på översvämningar när vi i planläggningen förutsätter fördröjning av dagvatten och anvisar översvämningsområden som grönområden eller styr byggandet nära havet tillräckligt högt. 

Ner med utsläppen från uppvärmning av byggnader 

Att värma upp byggnader förbrukar mycket energi. Mängden koldioxidutsläpp från uppvärmning beror på hur energin produceras.  

Med hjälp av stadsplanering främjar vi användningen av förnybara och energisnåla energikällor. Vi utreder vilka sätt att producera förnybar energi som lämpar sig för vilka områden. Vi kan också i en planlösning förutsätta till exempel att byggherren beaktar användningen av solenergi, jordvärme och spillvärme i planeringen. 

Att stävja klimatförändringen och anpassa oss till den säkerställer vår välfärd också i framtiden. 

Hela Esbo