Befrielse från anslutning till vatten och avloppsnätet

En fastighet inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde ska i regel anslutas till vatten- och avloppsnätet. Du kan emellertid ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten. Villkor för beviljande av befrielse är att en anslutning vore oskälig, att det finns tillräckligt med hushållsvatten av god kvalitet och att avloppsvattnet behandlas på behörigt sätt.

Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde ska anslutas till verkets vattenledning och avlopp. Kravet grundar sig på lagen om vattentjänster(extern länk). Lagens mål är att skydda miljön och människors hälsa. Om utvidgningen av vatten- och avloppsnätet i Esbo berättas i utvecklingsplanen för vatten- och avloppsförsörjning 2021–2030: Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021–2030 Ei saavutettava.pdf(extern länk).  

Anslutning till vatten och avlopp

Information om anslutning till vatten- och avloppsnätet: Helsingforsregionens miljötjänster(extern länk). Du kan använda hushållsavdraget(extern länk) för anslutningens kostnader. Äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan ansöka om understöd för anslutning till kommunens avloppsnät hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)(extern länk).

Ansökan om befrielse från anslutning 

Miljö- och byggnadstillsynscentralen kan på ansökan bevilja befrielse från skyldigheten att ansluta en fastighet till vatten- och avloppsnätet. För befrielsen ska vissa villkor uppfyllas. Du kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten eller avlopp eller båda. Befrielsen ska sökas för hela fastigheten på en gång, även om fastigheten har flera byggnader eller ett avtal om delning av besittningen.

Befrielsen är tidsbegränsad. Den ska sökas på nytt när tidsfristen gått ut eller om förhållandena på fastigheten förändras, till exempel om hushållsvattnets kvalitet försämras eller om antalet boende och avloppsvattnets mängd ökar.

Ansökningarna behandlas i den ordning de anländer. Berörda myndigheter och grannar hörs med anledning av ansökan.

Så här gör du ansökan 

Fyll i ansökan omsorgsfullt och se till att bifoga alla bilagor som begärs.

För ansökan behövs

 • motiveringar till att en anslutning vore oskälig.
 • ett kostnadsförslag som gjorts av en professionell, om motiveringen är oskäliga kostnader.
 • för befrielse från anslutning till vattenledningen
  • ett högst ett år gammalt undersökningsresultat om brunnsvattnets kvalitet. Behövliga analyser (förordningen om hushållsvatten): turbiditet, färg, lukt, pH, järn, mangan, kemisk syreförbrukning, ammonium, nitrat, nitrit, fluorid, Escherichia coli, koliforma bakterier samt för en borrad brunn också radon och arsenik.
 • för befrielse från anslutning till avloppsnätet
  • en beskrivning av i vilka byggnader och vilka vattenarmaturer avloppsvatten uppstår.
  • en redogörelse för alla avloppsvattensystem.
  • en kartritning som visar brunnarna i närheten, avloppsvattensystemens läge och hur avloppsvattnet leds på fastigheten samt hur det leds bort från fastigheten till ett dike, en sjö eller annat vattendrag eller havet.
  • grannens samtycke, om det behandlade vattnet leds till fastighetens gränsdike eller ett dike, en sjö eller annat vattendrag eller ut i havet på grannfastigheten.

Studera anvisningen som bifogats till ansökan. Den innehåller närmare anvisningar och exempel på beskrivningen av hur avloppsvattnet leds och på kartritningen.

Skicka ansökan till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi.

Villkor för befrielse

Befrielse från anslutningsskyldigheten ska beviljas om alla villkoren uppfylls (11 § i lagen om vattentjänster):

 • anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande av
  – kostnaderna för byggande av fastighetens vatten- och avloppsanordningar,
  – kostnaderna för anslutningen,
  – det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller
  – någon annan motsvarande särskild orsak,
 • befrielsen inte riskerar en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde.
 • fastigheten som befrias från anslutning till vattenledningen har tillgång till tillräckligt med hushållsvatten som fyller kvalitetskraven.
 • på fastigheten som befrias från anslutning till avloppsnätet går det att leda bort och behandla avloppsvattnet enligt miljöskyddslagens krav.

Den ekonomiska oskäligheten bedöms i regel endast utifrån anslutningens eller anordningarnas kostnader, inte utifrån fastighetsägarens ekonomiska situation.

Obetydligt behov av vattentjänstverkets tjänster avser att användningen av hushållsvatten och uppkomsten av avloppsvatten är ringa, till exempel att man bär in brunnsvatten. Obetydligt behov innebär inte i sig att det existerande avloppsvattensystemet fyller fastighetens behov väl.