Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämisestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö pitää liittää laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta. Sen myöntämisen ehtona on mm., että liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi, käytössä on riittävästi laadukasta talousvettä ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö pitää liittää laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vaatimus perustuu vesihuoltolakiin(ulkoinen linkki). Lain tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Toiminta-alueen laajentamisesta Espoossa kerrotaan Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2021-2030.  

Liittyminen verkostoon 

Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saat tietoa HSY:n sivustolta(ulkoinen linkki). Vesihuoltoon liittymisen kustannuksissa voit hyödyntää kotitalousvähennystä. Iäkkäät ja vammaiset henkilöt voivat hakea avustusta Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta (ARA). 

Vapautuksen hakeminen liittämisestä 

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, jos laissa määritellyt vaatimukset täyttyvät. Vapautusta voit hakea liittymisestä vesijohtoon, jätevesiviemäriin tai molempiin. Sitä haetaan koko kiinteistölle kerrallaan, vaikka kiinteistöllä olisi useita rakennuksia tai hallinnanjakosopimus.  

Vapautus on määräaikainen. Sitä on haettava uudelleen määräajan loputtua tai jos kiinteistön omistaja tai olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, esimerkiksi talousveden laatu heikkenee tai asukkaiden ja syntyvän jäteveden määrä kasvaa. 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Niistä kuullaan asianosaisia viranomaisia ja naapureita. 

Näin teet hakemuksen 

On tärkeää täyttää hakemus huolellisesti ja liittää siihen kaikki pyydetyt liitteet. Vapautus voidaan myöntää vain, jos hakija itse esittää hakemuksessa tiedot, jotka täyttävät kaikki laissa määritellyt ehdot. 

Hakemukseen tarvitaan

 • perustelut liittämisen kohtuuttomuudesta. 

 • ammattilaisen tekemä kustannusarvio liittämisestä, jos perusteluna ovat liittämisestä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset. 

 • vain vesijohtovapautukseen 

  • liitteeksi enintään vuoden vanha tutkimustulos kaivoveden laadusta. Tarvittavat määritykset (talousvesiasetus): sameus, väri, haju, pH, rauta, mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli ja koliformiset bakteerit sekä porakaivosta myös radon ja arseeni. 

 • Vain jätevesiviemärivapautukseen 

  • kuvaus, missä rakennuksissa ja mistä vesikalusteista jätevettä syntyy. 

  • selostus kaikista kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmistä. 

  • liitteeksi karttapiirros, jossa esitetään lähistön kaivot, jätevesijärjestelmien sijainti ja jäteveden johtaminen kiinteistöllä sekä johtaminen pois kiinteistöltä ojaan tai vesistöön saakka. 

  • liitteeksi naapurin suostumus, jos jätevesijärjestelmässä käsitelty vesi lopuksi johdetaan kiinteistön rajaojaan tai naapurikiinteistöllä sijaitsevaan ojaan tai vesistöön. 

Tutustu myös hakemuksen liitteenä olevaan ohjeeseen, jossa on tarkempia ohjeita ja esimerkit jäteveden johtamisen kuvauksesta ja karttapiirroksesta. 

Hakemus lähetetään Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi

Vapautuksen ehdot 

Vapautuksen saamiseksi kaikkien seuraavien on toteuduttava (vesihuoltolaki 11 §): 

 • Liittäminen verkostoon muodostuisi kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. 

  • Taloudellista kohtuuttomuutta arvioidaan pääsääntöisesti vain liittymisestä aiheutuvien kustannusten perusteella, ei kiinteistön omistajan taloudellisen tilanteen perusteella. 

  • Vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tarkoittaa sitä, että kiinteistöllä käytetään vähän talousvettä ja syntyy vähän jätevettä, esimerkiksi käyttövesi kannetaan kaivosta. Vähäinen tarve ei tarkoita sitä, että nykyinen jätevesijärjestelmä täyttää hyvin kiinteistön tarpeet. 

 • Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 

 • Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. 

 • Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä jätevedet voidaan johtaa ja käsitellä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.