Stadsplaneringen utnyttjar information som kommer från invånarna

  • Stadsplanering
  • Deltagande och påverkan
  • Miljö
8.9.2021 13.15Uppdaterad: 26.11.2021 7.13

Esboborna har värdefull erfarenhetsbaserad kunskap om vår stad som vi kan utnyttja för att utveckla staden. Esbo stadsplaneringscentral vill göra invånarnas erfarenhetsbaserade kunskap synlig redan i början av planläggningen, så att informationen bättre än för närvarande kan påverka planeringen och dess slutresultat.

Material som täcker hela staden

En digital kartenkät är ett sätt att samla in information av invånarna på bred front. Hösten 2020 genomförde stadsplaneringscentralen enkäten Mitt Esbo på kartan, som besvarades av över 6 000 Esbobor från olika håll av staden.

Enkäten genomfördes i samarbete med en forskningsgrupp vid Aalto-universitetet, som en del av Nordgreen-projektet. I undersökningen granskas hälsoeffekterna och välfärdsverkningarna av en urban närmiljö och närgrönområden samt hur information som fås av stadsborna kan utnyttjas i stadsplaneringen. I projektet deltar nordiska forskningspartner och kommuner.

I enkäten ombads invånarna markera på kartan var de tillbringar sin tid under vardagar samt vilka platser som är särskilt betydelsefulla eller särskilt obehagliga för dem. Av stadsborna begärdes också utvecklingsidéer och tankar om var nya bostäder skulle kunna placeras i Esbo. De som svarade gjorde cirka 70 000 markeringar och kommentarer på kartan.

Forskningsdata återgår till att betjäna Esboborna

För Nordgreen-undersökningen tillfrågades stadsborna om deras hälsotillstånd och livskvalitet samt tidigare erfarenheter av deltagande. Utifrån dessa uppgifter kan forskarna på en allmän nivå utreda till exempel hurdan miljö som ökar invånarnas välfärd och vad det lönar sig att prioritera i planeringen i framtiden.

Tack vare universitetssamarbetet förädlas informationen som Esboborna producerar till forskningsrön och återgår sedan till att betjäna utvecklingen av vår stad. 

Invånarnas kunskap blir en del av planeringen av staden

Stadsplaneringscentralen utnyttjar resultaten av enkäten under de följande åren både i generalplaneringen och i detaljplaneringen. Esbo stad och Aalto-universitetets forskningsgrupp samarbetar intensivt för att erfarenhetsbaserad geografisk information ska kunna utnyttjas i planeringen så bra som möjligt.

Planerarna använder i planläggningsarbetet en kartbaserad planeringsdatabas med bakgrundsinformation om olika områden. Resultaten av enkäten Mitt Esbo på kartan förs in i denna databas så att de personliga uppgifterna och hemorterna har raderats ur materialet.

I fortsättningen kan planerarna alltså granska invånarnas erfarenheter på samma sätt som andra uppgifter som hänför sig till planeringsområdet, såsom uppgifter om terrängen eller fastigheterna. Av den kartbaserade invånarinformationen framgår till exempel om det ur invånarnas synpunkt finns tydliga utvecklingsbehov i planeringsområdet eller viktiga platser som invånarna önskar att ska bevaras och värnas om.

Materialet kan också berika kommunikationen med invånarna: när informationen redan har samlats in kan man vid invånarmötena fördjupa diskussionen om hurdant Esbo som är bäst för invånarna.

 

Om skribenten:

Saana Rossi är doktorand vid institutionen för byggd miljö på Aalto-universitetet. Till sin bakgrund är hon arkitekt specialiserad på stadsplanering. Rossis forskning fokuserar på hur data som samlats genom invånardeltagande påverkar planeringen och beslutsfattandet i städerna och hur informationen av invånarna bättre kan utnyttjas.

 

 

Hela Esbo
  • Hållbar utveckling
  • Planläggning