Allmänna användningsvillkor för användningsturerna i Esbo idrottstjänsters idrottslokaler

Dessa användningsvillkor gäller alla användningsturer i idrottslokaler som administreras av enheten för lokalbokningar vid Esbo idrottstjänster.

Under ansökningstiden görs ansökningar om användningsturer i en lokalbokningskalender på webben där de behandlas och besluten om användningsturer med bilagor skickas per e-posten till dem som ansökt om turer. För turer som under övriga tider ansökts om och beviljats i lokalbokningssystemet skickas till sökanden en bokningsbekräftelse med lokalens namn, tidpunkten för användningsturen och timpriset. En beviljad tur anses ha tagits emot, om den inte separat avbokas enligt användningsvillkoren.

När en kund ansöker om och tar emot en användningstur förbinder hen sig att iaktta användningsvillkoren och reglerna för idrottsplatsen. Försummelse av användningsvillkoren kan leda till att turen går förlorad.

Avgifter för användningsturer

En grupp som fått en användningstur är skyldig att betala en avgift enligt den gällande prislistan. Användningsturerna faktureras i efterskott i början av följande månad. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, har idrottstjänsterna rätt att ta ut avgiften och ställa in turen i fråga. Idrottstjänsterna har möjlighet att låta bli att bevilja användaren nya turer, om kunden har obetalda avgifter för turer på idrottsplatserna.

Om en tur inte används och detta inte meddelas inom den tid då turen kan avbokas, se avbokning av turer, eller om en tur används olovligt utan bokning, faktureras för turen en avgift enligt prisgrupp 1 i prislistan.

Användare av användningstur

En användningstur eller en del av lokalen får inte överlåtas till en tredje part. Om användare sinsemellan kommer överens om att byta turer, ska vardera parten alltid skicka information om detta till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi, så att lokalbokningskalender hålls uppdaterad.

Under användningsturen ska det finnas en myndig ansvarig person på plats. Vid användning med egen övervakning sörjer den ansvariga personen för det passerkort och den nyckel som behövs och som båda kvitteras som mottagna och returnerade med underskrift. Passerkort och nycklar får inte överlåtas till utomstående.

För användningsturer med egen övervakning i skollokaler finns separata principer och anvisningar om städning. Med dem som använder lokalerna med egen övervakning träffas en förbindelse för egen övervakning.

Användning av lokaler och utrustning

Under användningsturen finns förutom den beviljade idrottsplatsen även omklädnings- och tvättrum till förfogande. Den som bokar lokaler för ett evenemang kan också faktureras för andra lokaler i byggnaden som på grund av evenemanget måste stängas för annan användning.

Till omklädnings- och tvättrum och tillhörande lokaler får man komma 15 minuter innan turen börjar och man måste avlägsna sig inom 30 minuter efter att den egna turen slutat eller enligt idrottsplatsspecifika anvisningar och öppettider.

Användaren ska anpassa sin verksamhet till idrottslokalen i fråga, det vill säga utöva bara sådana idrottsformer som lämpar sig för lokalen. Användaren kan använda den grundläggande idrottsutrustningen i idrottslokalen i fråga, till exempel mål, stora gymnastikmattor, redskap och spelnät. Användaren ska komma överens närmare om användning av utrustningen med idrottsplatsens personal. Utrustningen ska användas korrekt och den ska lämnas tillbaka på rätt plats. Förråden för idrottsutrustning ska hållas i ordning. Om redskap eller platser går sönder ska man omedelbart anmäla detta till idrottsplatsens personal eller till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi. Användaren ersätter de skador som hen orsakat.

Turtiderna ska iakttas och idrottslokalen ska vara tom när följande tur börjar. Ett undantag kan vara vissa matcher som spelas till slutet. Det är inte tillåtet att vistas i lokaler för inomhusidrott utan beviljad användningstur. Lokalerna för inomhusidrott är avsedda endast för motion och idrott. Om annan användning ska man alltid komma överens innan man ansöker om en användningstur liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi.

Larmsystemen har installerats enligt användningstiderna och kostnaderna för larm som orsakats uppsåtligen eller oavsiktligt om man till exempel går till lokaler som inte hör till området för invånaranvändning bärs av användaren av turen.

På idrottsplatserna ska god ordning och personalens anvisningar iakttas. Under en användningstur med egen övervakning ska användaren se till att dörrarna hålls stängda under turen på de idrottsplatser där det inte finns personal på plats. Användaren ska också se till att obehöriga personer inte kommer in eller vistas i lokalerna. Lokalerna ska hållas rena och i gott skick. Om användaren orsakar behov av extra städning, faktureras användaren för den extra städningen. Användaren ska också meddela personalen på idrottsplatsen, eller till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi om användaren upptäcker något avvikande i lokalerna.

Om idrottsplanen eller väderleksförhållandena kräver iståndsättning mellan turerna, ska området under denna tid vara fritt från användare. Om uppmaningen att avlägsna sig från området inte iakttas, utförs inte iståndsättningen.

Avbokning av användningsturer

Användarna ska avboka användningsturen 14 dygn före den bokade turen, liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi. Då faktureras det inte för turen. Användaren kan också själv avboka sina preliminära bokningsansökningar i lokalbokningskalender när som helst, om enheten för lokalbokningar ännu inte har hunnit behandla dem. Kunden kan dessutom i samma kalender avboka en enskild beviljad användningstur 14 dygn före tidpunkten.