Espoon liikuntapalveluiden liikuntatilojen käyttövuorojen yleiset käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Espoon liikuntapalveluiden tilavarausyksikön hallinnoimia liikuntatilojen käyttövuoroja.

Hakuun perustuvat käyttövuorohakemukset tehdään sähköiseen tilavarauskalenteriin, jossa ne käsitellään sähköisesti ja päätökset käyttövuoroista lähetetään liitteineen vuoroja hakeneille sähköpostitse. Hakuaikojen ulkopuolella sähköisestä järjestelmästä haetuista ja myönnetyistä vuoroista lähetetään hakijalle varausvahvistus, jossa on tilan nimi, käyttövuoron ajankohta ja tuntihinta. Myönnetty vuoro katsotaan vastaanotetuksi, ellei sitä erikseen peruta käyttöehtojen mukaisesti.

Hakiessaan ja vastaanottaessaan käyttövuoron asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja sekä liikuntapaikan sääntöjä. Käyttöehtojen laiminlyönti voi johtaa vuoron menettämiseen.

Tilavuokrat

Käyttövuoron saanut ryhmä on velvollinen maksamaan vuoroista voimassa olevan hinnaston mukaisen tilavuokran. Käyttövuorot laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden alussa. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun perinnän lisäksi liikuntapalveluilla oikeus perua kyseinen vuoro. Liikuntapalveluilla on mahdollisuus olla myöntämättä käyttäjälle uusia vuoroja, mikäli asiakkaalla on liikuntapaikkojen vuoroista aiheutuneita hoitamattomia maksuja.

Mikäli vuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta perumisajan sisällä, katso vuoron peruminen, tai vuoroa käytetään luvatta ilman varausta, laskutetaan vuorosta hinnaston hintaryhmä 1 mukainen tilavuokra.

Käyttövuoron käyttäjä

Käyttövuoroa tai osaa tilasta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Jos käyttäjät sopivat keskenään vuoron vaihdosta, on siitä aina tultava molemmilta osapuolilta tieto osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi jotta sähköinen tilavarauskalenteri pysyy reaaliaikaisena.

Käyttövuorolla tulee olla paikalla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Koulutilojen omavalvontaisista käyttövuoroista löytyy erilliset periaatteet ja siistimisohjeet alla.

Tilojen ja välineiden käyttö

Käyttövuorolla on käytössä myönnetyn liikuntapaikan lisäksi pukeutumis- ja peseytymistilat. Tapahtuman varaajaa voidaan laskuttaa myös muista rakennuksen tiloista, jotka joudutaan sulkemaan muulta käytöltä tapahtuman vuoksi.

Pukeutumis- ja peseytymistiloihin tai oheistiloihin voi tulla 15 minuuttia ennen vuorona alkua ja poistuttava 30 minuutin kuluessa oman vuoron loppumisesta tai liikuntapaikkakohtaisten ohjeiden ja aukioloaikojen mukaisesti.

Vuorojen käyttäjien vastuulla on sopeuttaa toimintansa kyseiseen liikuntatilaan, eli harrastaa vain siellä soveltuvia liikuntamuotoja. Käyttäjä voi käyttää kyseisen liikuntatilan perusliikuntavälineistöä, esimerkiksi maaleja, isoja voimistelumattoja, telineitä ja peliverkkoja. Tarkemmin välineiden käytöstä on sovittava liikuntapaikan henkilökunnan kanssa. Välineitä on käytettävä asianmukaisesti ja ne on palautettava takaisin oikeille paikoilleen. Liikuntavälinevarastot tulee pitää siisteinä. Välineiden tai paikkojen rikkoontuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi liikuntapaikan henkilökunnalle tai osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi. Käyttäjä korvaa aiheuttamansa vahingot.

Vuoroaikoja on noudatettava ja liikuntatilan on oltava tyhjä seuraavan vuoron alkaessa. Poikkeuksena tähän voivat olla tietyt ottelutapahtumat, jotka pelataan loppuun asti. Sisäliikuntatiloissa ei ole lupaa oleskella ilman myönnettyä käyttövuoroa. Sisäliikuntatilat on tarkoitettu ainoastaan liikuntakäyttöön. Muusta käyttötarkoituksesta on aina sovittava erikseen ennen käyttövuoron hakua osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi.

Hälytysjärjestelmät on asennettu käyttövuoroaikojen mukaisesti ja tahallisesti tai tahattomasti aiheutettujen hälytyksien, esimerkiksi mennään tiloihin, jotka eivät kuulu kuntalaiskäytön alueeseen, kustannuksista vastaa vuoron käyttäjä.

Liikuntapaikoilla noudatetaan järjestystä sekä henkilökunnan ohjeita. Omavalvontaisella käyttövuorolla käyttäjä huolehtii, että ovet pysyvät suljettuina vuoron aikana niissä liikuntapaikoissa, joissa ei ole paikalla henkilökuntaa. Käyttäjä huolehtii myös, ettei tiloihin pääse eikä niissä oleskele asiattomia henkilöitä. Tilat on jätettävä siistiin ja asianmukaiseen kuntoon. Mikäli käyttäjä aiheuttaa lisäsiivouksen tarvetta, laskutetaan lisäsiivous käyttäjältä. Käyttäjän on myös ilmoitettava liikuntapaikan henkilökunnalle, tai osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi mikäli havaitsee tiloissa tavallisesta poikkeavaa.

Mikäli kenttä tai ilmasto-olosuhteet edellyttävät vuorojen välisiä kunnostustoimenpiteitä, on alueen tuona aikana oltava vapaa käyttäjistä. Mikäli annettua kehotusta alueelta poistumiseen ei noudateta, kunnostusta ei suoriteta.

Käyttövuorojen peruminen

Käyttäjien tulee perua käyttövuoro 14 vuorokautta ennen vuoroa osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi. Tällöin vuorosta ei laskuteta. Käyttäjä voi myös itse perua sähköisessä tilavarausjärjestelmässä tekemiään niin sanottuja alustavia varaushakemuksia milloin vain, jos tilavaraustiimi ei vielä ole ehtinyt niitä käsittelemään. Asiakas voi lisäksi perua samassa järjestelmässä yksittäisen myönnetyn käyttövuoron 14 vuorokautta ennen käyttövuoron ajankohtaa.

Omavalvontaan liittyvät erityisehdot

Omavalvontakoulun uusille käyttäjille myönnetään vain vakiovuoroja, joiden kesto on vähintään yhden kauden mittainen. Yksittäisiä tai lyhyempiä vakiovuoroja myönnetään ainoastaan valvottuihin kouluihin.

Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että varaaja sitoutuu tekemään ns. koulujen iltavalvojalle kuuluvat tehtävät, sillä muuta ulkopuolista valvojaa ei omavalvontavuoroilla ole paikalla.

Seura / käyttäjä nimeää valvonta- ja siistimistehtäviin täysi-ikäisen vastuuhenkilön. Yksittäisiä käyttövuoroja voidaan myöntää vain kyseisellä koululla jo omavalvontana toimiville tahoille. Omavalvontavuorot ovat mahdollisia tietyissä espoolaisissa kouluissa.

Seura / käyttäjä sitoutuu siihen, että koulujen tiloja ja välineitä käytetään asianmukaisesti ja että kouluilla säilyy järjestys ulkopuolisen käytön aikana. Seuralla on oikeus käyttää tilaa, johon vuoro on myönnetty (liikuntatila) sekä tilan yhteydessä olevia suihku-, pukuhuone-, wc-tiloja sekä kulkuyhteyksiä niihin. Muiden tilojen käyttöoikeutta tulee hakea os. koulutilavaraukset@espoo.fi.

Seura / käyttäjä sitoutuu suorittamaan seuraavat tehtävät koulutilojen ulkopuolisen käytön aikana:

- valvoo kiinteistöä, irtaimistoa ja järjestystä tiloissa sekä huolehtii siitä, että myönnettyjä käyttövuoroja käytetään siihen tarkoitukseen, joihin ne on myönnetty

- tarkastaa tilat vuorojen jälkeen sekä kirjaa vahingot ja tekee niistä ilmoituksen koulun rehtorille ja liikunnan ja urheilun tilavarausyksikköön os. liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

- huolehtii käyttämiensä tilojen siistimisestä (kts. kohta siistimisohjeet)

- opastaa ja valvoo käyttäjiä sekä huolehtii siitä, että käyttäjät palauttavat tavarat paikoilleen

- lukitsee ikkunat ja ulko-ovet, sammuttaa valot ja huolehtii siitä, ettei kukaan jää tiloihin käyttövuorojen päätyttyä

- vastuuhenkilö poistuu koululta viimeisenä, kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu

Avaimen luovuttaminen

Avaimet kuitataan ennalta sovittuna ajankohtana. Käyttäjä sitoutuu käyttämään koulun avainta/kulkutunnistetta asianmukaisesti. Avain luovutetaan vastuuhenkilölle kuittausta vastaan. Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttövuoron päättyessä vastuuhenkilön tulee välittömästi palauttaa avain liikunnan ja urheilun tulosyksikköön tai koululle. Palauttamattomasta avaimesta Liikunnalla ja urheilulla on oikeus periä maksu, jolla katetaan uuden avaimen teettäminen sekä ylimääräiseen työhön kulunut työaika.

Vastuu tehtävien suorittamisesta ja vahingon sattuessa

Käyttäjä sitoutuu suorittamaan edellä mainitut tehtävät huolellisesti. Mikäli käyttäjä rikkoo olennaisesti tehtäviä tai toistuvasti laiminlyö tehtävien suorittamisen, menettää käyttäjä käyttövuoronsa koulussa. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan vahingot, jotka aiheutuvat tehtävien laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta/tuottamuksesta. Suositeltavaa on, että käyttäjällä on vastuuvakuutus tältä osin.

Muut ehdot

Koulun kanssa tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen, mikäli on tarvetta pöydille, tuoleille yms. tavaroille, jotka eivät kuulu normaaliin liikuntasalin kalustukseen.

Kaupunki ilmoittaa mahdolliset muutokset käyttövuorojen ajankohtaan (esimerkiksi loma-ajat). Kaupunki ei vastaa tiloihin jätetystä käyttäjän omaisuudesta. Rakennuksissa ja niihin liittyvillä piha-alueilla noudatetaan tupakkalain lisäksi Espoon kaupunginhallituksen 15.6.2010 tekemää päätöstä ”Savuttomasta Espoosta”. Espoon kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa ei saa nauttia alkoholia.

Siistimisohjeet

Omavalvontavuorolla oleva siistii liikuntasalin ja käyttämänsä oheistilat joko ennen vuoron alkua omaan tarpeeseensa tai vuorojen päätyttyä koulun tarpeeseen, riippuen siitä siivotaanko tilat koulun puolesta aamulla vai iltapäivällä ennen iltakäytön alkamista.

Viikonloppuisin täytyy noudattaa erityistä siisteyttä, koska koululla ei ole muuta siivousta. Liikuntasalin käyttäjän tulee ilmoittaa liikuntapalveluun siivousvälineiden puuttumisesta.

Sanktiot

Käyttäjän aiheuttama hälytys. On esimerkiksi menty tiloihin, joihin ei ole oikeutta mennä. Tällöin hälytyskulut laskutetaan suoraan käyttäjältä.

Käyttövuoron aikana ulko-oven aukipitäminen ja vuoron päätyttyä oven sulkematta jättäminen johtaa ensimmäisellä kerralla varoitukseen, toisella kerralla vuoron menettämiseen 1 kuukaudeksi. Kolmannesta kerrasta vuoro otetaan pois vuodeksi tai perutaan kokonaan kyseiseltä käyttäjältä.

Lisätietoja omavalvonnasta: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi