Kun suunnittelet sijoittavasi johtoja, kaapeleita tai muita rakenteita yleiselle alueelle (katu ja puisto) on sijoittamiseen saatava lupa. Lupa tarvitaan katualueille rakennettaviin tonttijohtoliittymiin, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja. Olemassa olevien luvallisten johtojen ja rakenteiden korjaustöille riittää ilmoitus työskentelystä yleisellä alueella. Mikäli sijoituslupaa tarvitaan, haetaan kaivulupa vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen. Sijoituslupa on maksuton. Sijoituslupaa haetaan sähköisesti eLupa-palvelun kautta 1. Sijoituslupahakemuksessa tulee olla kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemä sijoitussuunnitelma kadun tai puistoalueen asemapiirrokseen, tyyppipoikkileikkauksiin sekä pituusleikkaukseen. Katu- ja puistosuunnitelmia voi hakea veloituksetta sähköisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisessä laupapalvelussa. Mikäli kadusta tai puistosta ei ole olemassa ajantasaisia suunnitelmia, sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- tai johtokartalle tai tarkimmalle muulle asemapiirrokselle. 2. Sijoitusluvan liitepiirustukset liitetään sähköiseen lupapalveluun. Sivun oikeasta laidasta löydät sijoitusluvan liitepiirustusten mallipiirustukset. 3. Kun sijoituslupa on myönnetty, hakija hakee kaivuluvan . Sijoituslupa on voimassa yhden vuoden työluvan (yleensä kaivulupa) hakemista varten. 4. Sijoitus myönnetään joko pysyväksi taitilapäiseksi. Tilapäisen sijoituksen siirtotarpeissa siirtokustannukset kuuluvat rakenteen omistajalle. Lyhyille johdoille ei aina tarvita sijoituslupaa Yli 20 metrin pituisille johdoille pitää hakea sijoituslupa. Uusille kaivoille tai alueen taitorakenteille (esim. silta, katurakenteen kevennys) tarvitaan sijoituslupa. Vapautukset sijoitusluvan hakemisesta: rakennusjärjestyksen 6 § sallimat ylitykset kiinteistöliittymät, silloin kun ei aliteta rakennettua katua kiinteistöliittymät, silloin kun alitetaan katu, mutta katu on sorapäällysteinen muissa kiinteistöliittymiä koskevissa harkinnanvaraisissa tapauksissa, joissa asiasta päättävät kaivu- ja sijoitusluvanmyöntäjät yhdessä kaapeliasennuksissa, silloin kun putkitus on valmiiksi asennettu paikallisten vuotokohtien korjauksissa Edellä olevissa tapauksissa haetaan vain kaivulupaa sekä tilataan johtokartoitus kaupunkimittausyksiköstä. Erikoistapauksissa katumestari, kunnossapitovalvoja tai vastaava puistotarkastaja voi vaatia alkukatselmuksessa sijoituslupaa. Johtokartoitus Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt johdot ja laitteet tulee aina kartoittaa. Kartoitus tilataan kaupunkimittausyksiköstä tai kartoituksen voi suorittaa muu maanmittausalan ammattilainen, kaupungin ohjeiden mukaisesti. Sijoitusluvan ehdot Ellei muuta ole sovittu, on luvan saaja velvollinen myöhemmin kaupungin sitä vaatiessa siirtämään rakenteen kaupungin hyväksymään uuteen paikkaan.

Yhteystiedot ja palvelut