Kaivulupa ja sijoituslupa

Kaivaminen yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoalueilla vaatii kaivuluvan. Johtojen ja rakenteisen sijoittamiseen tarvitaan myös sijoituslupa. Kaivulupa voidaan hakea vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen.

Kaivulupa (ulkoinen linkki)tarvitaan, kun katualueella kaivetaan. Voit hakea sen sähköisesti(ulkoinen linkki). Johtojen ja rakenteiden (esim. sähkö-, vesi- ja kaukolämpöjohtojen sekä routasuojan) sijoittaminen yleiselle alueelle tai katualueelle vaatii lisäksi sijoitusluvan, poikkeuksena pienemmät liitostyöt. Mikäli sijoituslupaa tarvitaan, haetaan kaivulupa vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen.

Kun suunnittelet sijoittavasi johtoja, kaapeleita tai muita rakenteita yleiselle alueelle (katu ja puisto) on sijoittamiseen saatava lupa. Lupa tarvitaan katualueille rakennettaviin tonttijohtoliittymiin, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja. Olemassa olevien luvallisten johtojen ja rakenteiden korjaustöille riittää ilmoitus työskentelystä yleisellä alueella. Sijoituslupaa(ulkoinen linkki) voit hakea sähköisesti(ulkoinen linkki). Sijoituslupa on maksuton.

Yleisellä alueella suoritettavan työn vastuut

Puhtaanpitolain 14 a § mukaan yleisellä alueella suoritettavasta työstä vastaavan on jätettävä kunnalle ilmoitus. Asunto-osakeyhtiössä tehtävässä kiinteistöremontissa katsotaan työstä vastaavaksi asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö. Mikäli työteknisistä syistä on tarkoituksenmukaista, voi työn suorittava urakoitsija hakea tarvittavat päätökset työntilaajan puolesta. Tällöin työntilaajan on annettava hakijalle valtakirja. Valtakirjalla on oikeus hakea valtuutuksen antajan puolesta kaivutyöpäätöstä ja/tai liikennealueen tilapäisen liikennejärjestelyn päätöstä. 

Valtakirjalla (löytyy hakemuksen liitteestä kts. liite) ei voi siirtää lainsäädännössä rakennushankkeessa osapuolille määrättyjä velvollisuuksia. Työntilaaja ja -suorittaja vastaavat rakennustyömaan turvallisuudesta yhteisvastuullisesti siten kuin Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Työturvallisuuslaki määräävät. Toimita hakemus pdf tai kuvatiedostona.

Laiminlyöntitapauksissa kaupungilla on oikeus korjata yleisen alueen käytölle välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet työnsuorittajaa kuulematta. Toimenpiteistä aiheutuneet kulut ohjataan valtakirjassa ilmoitetulle päätöskuluista vastaavalle henkilölle.

Mikäli työnsuorittaja ei kykene vastaamaan maksuista konkurssin tai muun vastaavan esteen vuoksí, maksut peritään valtakirjan antaneelta henkilöltä.