Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevat linjaukset

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi linjaukset 18.3.2015, jotka astuivat voimaan 1.8.2015 alkaen. Linjauksia on muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 17.8.2017, ja muutokset astuivat voimaan 1.9.2017.

Yleisperiaatteet

  • Koulumatkalla tarkoitetaan perusopetuksen oppilaan kodin ja koulun välistä matkaa Espoon sisällä. Esiopetuksen oppilaan koulumatkalla tarkoitetaan matkaa kotoa/päivähoidosta suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta kotiin/päivähoitopaikkaan.
  • Koulumatkaetuudella tarkoitetaan koulukuljetuksen tai matka-avustuksen myöntämistä.
  • Koulumatkaetuutta haetaan huoltajien toimesta erillisellä hakulomakkeella.
  • Koulumatkaetuuden edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa koulua tai koulun/päiväkodin esiopetusta.
  • Perusopetuslain 28 §:n mukaisiin opetusmuotoihin (toissijainen koulu, painotettu opetus, englanninkielinen opetus, kaksikielinen opetus, kielikylpyopetus, montessoriopetus) pyrkineiden ja valittujen oppilaiden koulumatkoista vastaavat oppilaan huoltajat. Vammaiselle oppilaalle koulukuljetusetuus voidaan myöntää yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaisena kohtuullisena mukautuksena.
  • Koulumatkaetuus myönnetään ensisijaisesti matka-avustuksena. Matka-avustus myönnetään perusopetuksen oppilaiden osalta aina julkisen liikenteen matkakorttina ja esiopetuksen oppilaiden osalta tarvittaessa euromääräisenä korvauksena.
  • Koulukuljetus voidaan myöntää asiantuntijalausunnon tai muun erittäin painavan syyn perusteella.
  • Koulumatkaetuus myönnetään huomioiden yksi, oppilaan väestörekisteriin merkitty osoite Espoon sisällä.
  • Koulumatkaetuus voidaan myöntää koko lukuvuodeksi tai osaksi lukuvuotta.