Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunnittelualue keltaisella.

Mårtensbro

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Espoon kaupunkitekniikan keskus on laatimassa katu- ja puistosuunnitelmia Mårtensbron asemakaava-alueelle sekä siihen liittyvien Espoonlahdenkadun, Ulappakadun ja Espoonlahdenrannan liikenne- ja katujärjestelyjä.

Sijainti

Kajuuttakuja, Märssypolku, Märssypuisto, Märssykorinaukio, Espoonlahdenkatu, Ulappakatu, Espoonlahdenranta

Vaihe

Suunnittelu

Kajuuttakuja on uusi, Espoonlahdenkatuun liittyvä, moottoriajoneuvoliikenteen osalta päättyvä katu. Sen lounaisosa on asemakaavan mukaisesti tonttikatu ja koillispää pihakatu. Tonttikatujakson päätteenä on kääntöpaikka. Kajuuttakujalta on ajoyhteydet katualueeseen rajautuvien kortteleiden 34339 ja 34340 asukaspysäköintilaitoksiin (yht. noin 175 ap) sekä jalankulkuyhteydet sekä pyörä- ja huoltoliikenteen ajoyhteydet kortteleiden 34339, 34340 ja 34341 pihakansille. Kadulta on jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteys Mårtensbron ak-alueen poikkisuuntaiselle jalankulku- ja pyöräliikenteen kadulle, Märssypolulle. Kajuuttakujan tonttikatujakso on asfalttipintainen ja reunatuin rajattu. Ajoradan molemmin puolin on betonikivipintaista kulkutilaa jalankulku ja pyöräliikenteelle. Nämä alueet hahmottuvat kaupunkikuvallisesti aukiomaisina muutamine puuryhmineen.

Märssypolku on uusi, Mårtensbron asemakaava-alueen poikki johtava jalankulku- ja pyöräliikenteen katu, joka liittyy luoteessa Espoonlahdenrannan rinnakkaiseen jk+pp-tiehen ja koillisessa Märssykorinaukion jk+pp-tiehen. Märssypolun keskivaiheilla on Märssypuisto. Märssypolku on asfalttipintainen ja se rajataan toisesta reunastaan reunatuella. Kapeilla kohdilla raitin reunat viimeistellään rakennusten edustoilla luonnonkiveyksellä, osalla matkaa on tilaa pensas- ja puuistutuksille, ja raitin länsipäädyssä laajemmat yhtenäiset viheralueet ovat nurmi- tai niittypintaisia.

Märssypuisto (VP-1) on asemakaavan mukainen Märssypolun varrella sijaitseva puistoalue. Sitä rajaa koillisesta asuinkerrostalokortteli ja sen tulevat rakennukset. Puistoalueen läpi on jalankulkuyhteys em. korttelialueelle. Puistossa on aidattu leikkipaikka, kulkureittejä, istumapaikkoja sekä puu- ja pensasistutuksia. Viheralueille ohjataan puiston ja sen läheisyydessä olevien muiden yleisten alueiden pintavesiä. Viheralueiden pinnanmuotoilua hyödynnetään alueen kulkureittien ja hulevesien virtaamien ohjaamisessa.

Märssykorinaukio on uusi, Ulappakatuun liittyvä, moottoriajoneuvoliikenteen osalta päättyvä tonttikatu.  Märssykorinaukion ajorata päättyy kääntöpaikkaan. Kääntöpaikan luoteispuolella on erillinen kuuden henkilöautopaikan pysäköintialue. Lisäksi kääntöpaikan lounaislaidalla on kuusi pysäköintipaikkaa. Märssykorinaukiolta on ajoyhteys pohjoispuolisen korttelin 34341 asukaspysäköintilaitokseen sekä jalankulku-, pyörä- ja huoltoliikenteen yhteys em. korttelin pihakannelle. Märssykorinaukion molemmat yksikaistaiset ajoradat ovat asfalttipintaisia ja reunatuin rajattuja. Ajoradat erotetaan toisistaan viherkaistalla, joka toimii samalla kadun hulevesien käsittely- ja viivästysalueena. Ajoradan lounaispuolella on Märssypolun jatkeena asfalttipintainen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Märssykorinaukiolle istutetaan useita yksittäisiä, leveälatvuksisia puita. Erotuskaistojen kivettävät pinnat ovat luonnonkiveä.

Mårtensbron alueen asemakaavan perusteella muokataan jossain määrin myös nykyisten Espoonlahdenkadun, Ulappakadun ja Espoonlahdenrannan liikenne- ja katujärjestelyjä.

Espoonlahdenkadulle lisätään Kajuuttakujan suuntaisliittymä. Lisäksi Espoonlahdenkadun katualuetta on laajennettu koilliseen Kajuuttakujan ja Ulappakadun välisellä osuudella. Tämä alue on jalkakäytävää. Espoonlahdenkadulle Kajuuttakujan ja Ulappakadun välille on lisätty ajoradan sivuun korttelin 34339 huoltoliikennettä palveleva, 12-metriselle kuorma-autolle mitoitettu huoltotasku.

Ulappakadulle tulee uutena Märssykorinaukion liittymä neljänneksi haaraksi Ulappakadun ja Tähystäjänkadun nykyiseen T-liittymään. Liittymä muutetaan ns. turbokiertoliittymäksi, jonka kiertosaarekkeeseen istutetaan puita. Kiertoliittymän koillispuolisille Ulappakadun ajoradoille tehdään kaistajärjestelyitä. Ulappakadulle välille Märssykorinaukio – Espoonlahdenkatu on lisätty ajoradan sivuun korttelin 34339 huoltoliikennettä palveleva, 12 metriselle kuorma-autolle mitoitettu huoltotasku.

Espoonlahdenrannan katualuetta on kavennettu Espoonlahdenkadun ja Espoonlahdenrannan liittymästä koilliseen. Tämän myötä Espoonlahdenrannan rinnakkaisen jk+pp-tien linjausta siirretään.

Katu-, aukio- ja puistoalueet valaistaan pylväsvalaisimin. Muutamissa paikoin jatkosuunnittelussa tutkitaan pienimuotoista erikoisvalaistusta esimerkiksi Ulappakadun kiertoliittymän ja Märssypuiston leikkipaikan yhteyteen.

Kaduille rakennetaan hulevesiviemärit, jotka liitetään kaava-alueen ulkopuolisiin olemassa oleviin hulevesiviemäreihin. Viemäröinnin lisäksi alueella syntyviä hulevesiä viivytetään yleisille katu- ja puistoalueiden toteutettavilla viheralueilla ennen vesien johtamista hulevesiviemäriverkostoon.

Yleisten alueiden järjestelyt ovat esteettömyyden perustasoa, myös erikoistason ratkaisut toteutuvat luontevasti useissa kohdin. Järjestelyt on suunniteltu huomioiden kestävä kehitys sekä mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden tukemiseen asemakaavan mukaisissa puitteissa.

Suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2022 ja katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville keväällä 2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse. Rakentamisen aloittaminen on ohjelmoitu vuodenvaihteeseen 2023-2024.

Kommentteja luonnoksiin oli mahdollisuus antaa asukastilaisuudessa 21.12.2022 tai sähköpostilla 27.12.2022 saakka.

 

Yhteystiedot

Merja Vainikka

Projektipäällikkö+358 50 5819304Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100