Kuvassa on Mankkaanlaaksontie Gräsanojan sillan kohdalla.
Gräsanojan silta, kuvakaappaus Google Maps.

Mankkaanlaaksontien, Seiliniitty -kadun ja tulvavallin rakentaminen sekä Gräsanojan kunnostus

Kadut ja liikenneMatinkyläTapiola

Urakassa rakennetaan uudelleen Mankkaanlaaksontie välillä Kehä II-Koivu-Mankkaantie sekä saneerataan Seiliniitty-katu. Seiliniittyyn rakennetaan tulvavalli ja kunnostetaan Gräsanojaa noin 1,4 km pituudelta.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Mankkaanlaaksontie rakennetaan uudelleen ja kadun pintaa korotetaan välillä Kehä II-Koivu-Mankkaantie. Urakkaan kuuluu myös Seiliniitty-kadun saneeraus ja uuden tulvavallin rakentaminen Seiliniityn alueella. Lisäksi urakassa tehdään Gräsanojan siivousperkausta sekä rakennetaan uusi silta Gräsanojan yli. Työalueeseen kuluu myös näihin katuihin risteävien ja liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Rakennushankkeessa pyritään käyttämään uudelleen mahdollisuuksien mukaan pois kaivettua maata ja purettua rakennusmateriaalia. Esim. Mankkaanlaaksontielle käytettyä kevytsora-asfalttia hyödynnetään tulvarakenteessa. Myös pois kaivettuja kasvualustoja pyritään käyttämään uudelleen viherrakentamisessa.

Mankkaanlaaksontie

Urakka-alueella raivataan kasvillisuutta rakentamisen edellyttämässä laajuudessa sekä puretaan kadun pintarakenteet kuten myös nykyinen katuvalaistus pylväineen ja jalustoineen. Maaperää vahvistetaan stabiloinnilla. Gräsanojan uusi silta rakennetaan kallion pintaan asti upotettavien teräsputkipaalujen varaan. Liikennettä ohjataan työnaikaisilla järjestelyillä rakentamisen aikana. Melueste perustetaan paaluille. Meluesteen runkona on teräspilarit, joihin kiinnitetään seinärakenteena käytettävä meluestekasetti. Julkisivut viimeistellään höylätyillä lehtikuusen rimoille.

Uutta hulevesiviemärilinjaa rakennetaan noin 250 m ja uusitaan aiemmin rakennettua. Myös uutta vesijohtoa asennetaan n. 190 m sekä jätevesiviemäriä yhteensä n. 50 m. Lisäksi uusitaan olemassa olevaa vesihuoltoa. Kaukolämpöputkia rakennetaan osalla matkaa uudelleen, koska  kadun korottamisen vuoksi putkilinjoja jäisi liian syvälle. Putkia tukemaan rakennetaan paalulaattaa osaan kaivannoista. Sähkö- ja puhelinkaapeleille asennetaan suojaputket.

Kadulle rakennetaan uusi katuvalaistus, asennetaan luonnonkiviset reunatuet sekä nupu-, noppa- ja kenttäkiveykset ja asfaltoidaan katu. Katuviheralueille kylvetään nurmikkoa tai niittyä, istutetaan puita  ja pensaita sekä rakennetaan muutamia hulevesipainanteita.

Seiliniitty

Seiliniitty-kadun katurakenteet puretaan. Uutta hulevesiviemäriä rakennetaan 50 m ja saneerataan jätevesiviemäriä ja vesijohtoa noin 110 m. Uusi jätevedenpumppaamo rakennetaan Seiliniitty -kadun eteläpäähän. Pumppaamolta lähtevä, noin 520 metrin pitkä paineviemäri rakennetaan suuntaporaamalla. Sähkö- ja telekaapeleille sekä kaukolämpöjohdolle asennetaan suojaputket. Myös Seiliniitty -puiston alueella rakennetaan vesihuoltoa ja asennetaan suojaputkia kaapeleille ja johdoille. Kadun varteen rakennetaan kaksi taskuparkkialuetta. Katu asfaltoidaan, asennetaan betoniset reunatuet.

Seiliniitty -puistoon Seiliniitynreitin ja asutuksen väliin rakennetaan uusi tulvavalli. Tulvapenkereen on tarkoitus suojata asuinkiinteistöjä Mankkaanpuron/Gräsanojan tulvavesiltä. Tulvavallin ja asutuksen väliseltä alueelta hulevedet ohjataan kahteen tulvapenkereen läpi rakennettavaan rumpuputkeen. Tulvatilanteissa tulvapenkereen sisäpuolisten alueiden hulevedet ohjataan rakennettavan ojan ja pumppukaivon kautta Mankkaanpuroon laskevaan ojaan. Tulvapenger maisemoidaan niityksi. Puistoalueelle istutetaan puita ja pensaita sekä kylvetään nurmikkoa ja niittyä. Seiliniitynreitille ja Kluuviniitynpolulle rakennetaan valaistus ja reittien pintaa korotetaan sekä katetaan ne kivituhkalla. Reittien varteen asennetaan joitain penkkejä ja roska-astioita.

Tulva- ja pintavesirakenteet sekä Gräsanoja

Gräsanojan kunnostustoimenpiteitä ovat perkaus, uoman kiveäminen, soraistaminen ja kasvillisuuden poisto sekä laskeutusaltaiden, tulvatasanteiden, tulvakanaalin  ja suisteiden rakentaminen. Suisteet ovat vedenpinnan alapuolelle kiinteästi sijoitettavia puunrunkoja, joilla ohjaavat veden virtausta. Uomaa myös tuetaan ponttiseinillä noin 10 metrin pituudelta. Ojan kunnostus toteutetaan osissa, ja kulloinkin työn alla oleva alue aidataan.

Gräsanojalle rakennetaan uutta uomaa viljelypalstojen kohdalle. Vanhaan uomaan rakennetaan virtauskynnys eli pato, joka ohjaa veden normaalitilanteessa uuteen rakennettuun uomaan ja veden tulviessa vesi pääsee rakennettavan virtauskynnyksen yli virtaamaan myös vanhaan uomaan. 

Kunnostustyöt aloitetaan uoman ulkopuolisilla toimenpiteillä esim. tulvatasanteiden rakentamisella, jolloin pääuomassa olevat laajat kasvillisuusvyöhykkeet pidättävät ainakin osan työn aikana liikkeelle lähtevästä kiintoaineksesta. Ulkoilureittejä saatetaan joutua sulkemaan rakentamisen aikana. 

Lisätietoja Suunnittelun nettisivuilta MankkaanlaaksontieSeiliniityn katu- ja puistosuunnittelu ja Gräsanojan tulvasuojelu ja kunnostus.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: heinäkuu/2023- kesäkuu/2025

Urakoitsija: GRK Suomi Oy

Rakennuttajan edustaja: Hannu Lehtikankare