Ilmakuvaote Mankkaanlaaksontien sijainnista.
Mankkaanlaaksontie on merkitty karttaan keltaisella viivalla

Mankkaanlaaksontie

Kadut ja liikenneTapiola

Mankkaanlaaksontie on olemassa oleva pääkatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä.

Kaavan nimi

Seilimäki-Lukupuro, Tontunmäki, Olarinluoma, Mankkaanlaakso,

Vaihe

Lainvoimainen

Nykytilan kuvaus

Mankkaanlaaksontiellä on yksi ajokaista kumpaankin suuntaan ja ajoradan peruspoikkileikkaus on 7,0 metriä leveä. Ajoradan eteläpuolella on eroteltu jalankulku- ja pyörätie, jossa jalkakäytävän leveys on 2,0 metriä ja pyörätien leveys 4,0 metriä.

Olarinluoman ja Orionintien liittymät ovat valo-ohjattuja kanavoituja liittymiä. Lukupuronportin liittymässä on kääntymiskaista lännestä Mankkaanlaaksontieltä käännyttäessä.

Katusuunnitelman alueella on viisi esteettömyyden perustason vaatimukset täyttävää linja-autopysäkkiä, joista neljä pysäkkiä on mitoitettu kahdelle linja-autolle. Olarinluoman liittymän pohjoinen pysäkki on lyhyempi tilanpuutteen vuoksi.

Gräsanojan kohdalla nykyiset Mankkaanlaaksontien alittavat rumpuputket korvataan uudella teräsputkipaaluille perustettavalla teräsbetonisella laattasillalla, jonka jännemitta on 13,5 m ja kokonaispituus 19,2 m. Sillan hyötyleveys vaihtelee välillä 21…21,6 m. Gräsanojan silta rakennetaan kahdessa vaiheessa, yksi puoli kerrallaan. Gräsanojan vesi kulkee työnaikana nykyisessä uomassa. Eri työvaiheiden välillä tuetaan penkkaa työnaikaisilla tukiseinillä.

Liikenne Mankkaanlaaksontiellä

Mankkaanlaaksontie toimii yhteytenä Kehä II:lta Olarinluoman ja Orionin teollisuusalueille. Lisäksi Mankkaanlaaksontie on Pohjois-Tapiolan ja Mankkaan alueet Olariin yhdistävä itä-länsisuuntainen yhteys. Mankkaanlaaksontien on osa Pasilan, Kuusisaarentien, Otaniemen ja Olarin yhdistävää pyöräliikenteen baanayhteyttä.

Mankkaanlaaksontien liikennemäärä (KAVL) ennustevuonna 2040 on Kehä II:n ja Olarinluoman välillä noin 16 500 ajon. /vrk., Olarinluoman ja Orionintien välillä noin 14 000 ajon. /vrk ja Orionintien ja Koivumankkaantien välillä noin 12 500 ajon. /vrk.

Mankkaanlaaksontie toimii erikoiskuljetusreittinä 7 m x 7 m kuljetuksille, mikä on otettu huomioon istutusten ja kiinteiden rakenteiden sijoittelussa.

Katualueen istutukset

Kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta kulkua rytmittävillä puuriviryhmillä ja istutuksilla, jotka jatkuvat läpi suunnittelualueen. Ajoväylien keskikaistat verhoillaan matalilla pensasistutuksilla ja/tai kiveyksillä. Piennaralueet nurmetetaan.

Lukupuronportin liittymässä liito-oravayhteyden säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Nykyistä puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon ja korvaavaa tukipuustoa istutetaan poistettavien puiden tilalle. Poistuvia puuryhmiä korvataan uusilla puuistutuksilla koko suunnittelualueen matkalla. Periaate on se, että katupuut keskisaarekkeissa ja välikaistalla istutetaan riviin noudattaen selkeää istutusjakoa, kun puolestaan kadun pohjoislaidalle puut istutetaan vapaamuotoisesti ryhmiin.

Gräsanojan ja Koivumankkaantien väliselle osuudelle sijoitetaan ajoradan etelä- ja pohjoispuolelle hulevesiä puhdistavia biosuodatuspainanteita. Painanteisiin valitaan ruohovartista kasvillisuutta, joka sietää kasvupaikan kosteusolosuhteiden muutoksia sekä soveltuu ominaisuuksiltaan hulevesien puhdistamiseen. Painanteiden kohdalla kuivana pysyvään luiskaan istutetaan pensaita. Painanteiden kasvillisuus on osa kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välisen välikaistan vehreää yleisilmettä.

Katusuunnitelman vaikutus kaupunkikuvaan

Toteutumisen jälkeen Mankkaanlaaksontien maantiemäisyys poistuu, ja kadusta muodostuu katumainen ja samalla katu yhdistyy ilmeeltään Koivu-Mankkaantiehen. Katuympäristön kiveyksissä käytetään harmaata noppa- ja betonikiveä. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat harmaata graniittia.

Avoin maisema ja näkymät Lukupuronpuistoon ja Tontunmäenniitylle säilyvät. Ajoradan ja kevyen liikenteen vihreällä välikaistalla tavoitellaan vehreää yleisilmettä , joka samalla lisää baanana toimivan kevyen liikenteen reitin houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä.

Mankkaanlaaksontien pohjoispuolelle, Olarinluoman liittymän kohdalle, toteutetaan uutta melunsuojausta meluseinillä ja -kaiteella. Suunnitellulla meluntorjunnalla melutilanne paranee altistuvissa kohteissa alle 55 dB melutason tai vähintään ohjearvon tasalle. Lukupurontien varrella melutasot alittavat ennustetilanteessa 55 dB melutason, kun Mankkaanlaaksontien nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h nopeuteen.

Kadun kuivatus ja vesihuolto

Ajoradalla muodostuvat hulevedet kuivatetaan reunakiveä pitkin kitakaivoihin. Kitakaivot varustetaan roskia keräävillä sakkapesillä. Gräsanojan ja Koivumankkaantien välisellä osuudella vedet ohjataan kitakaivoista ajoradan etelä- ja pohjoispuolelle sijoitettaviin biosuodatuspainanteisiin, jotka suodattavat hulevesiä. Suotautuneet hulevedet kootaan ja johdetaan rummuissa ja ojissa kohti purkuvesistöä. Biosuodatuspainanteet varustetaan ylivuotoreittinä toimivilla kupukantisilla kaivoilla.

Kadun valaistus

Kadun ajoradan ja erillisen kevyen liikenteen väylän valaistus uusitaan koko katusuunnitelman osuudella. Nykyinen olemassa oleva valaistus puretaan kokonaisuudessaan. Ajorata valaistaan pääasiassa reunaan asennettavilla 10 m korkeilla valaisinpylväillä. Keskisaarekkeille asennetaan myös kaksivartisia valaisinpylväitä. Mankkaanlaaksontien eteläpuolinen eroteltu jalankulku- ja pyörätie valaistaan erillisillä, 6 m korkeilla valaisinpylväillä. Valaistussuunnittelun lähtökohtana on Espoon kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvityksen 2016 toimivuusvaatimukset, ohjeet ja tekniset laatuvaatimukset.

Kadun rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Katurakenteen kokonaisrakennepaksuus ajoradalla on 1,08 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,99 metriä.

Pohjamaa alueella on savikkoa. Nykyinen katu on perustettu kevennyksin ja rumpupaikka on vahvistettu kalkkipilarein. Kadun päällysrakenteessa on käytetty geolujiterakenteita, jotka puretaan pois. Katu perustetaan pilaristabiloinnin varaan.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100