Innovatiivinen Espoo

Espoo haluaa olla kaupunkien kehittämisen edelläkävijä. Innovaatiotyömme pääteemoja ovat Kaupunki palveluna -ajattelu, kestävä kehitys, elinvoimaisuus, hyvinvointi, kansainvälisyys, kumppanuus ja osallisuus.

Haasteet

ILMASTONMUUTOS / Kaupungit ovat vastuussa 75 prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Tartumme ilmastonmuutokseen mahdollistamalla uusia ja innovatiivisia liikkumis-, rakentamis- ja energiaratkaisuja, tukemalla kestävää elämäntapaa sekä ylläpitämällä luontoa ja viheralueita. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

DEMOGRAFIA & ERIARVOISUUS / Espoon väestön arvioidaan kasvavan kolmanneksella vuoteen 2045 mennessä. Se myös monipuolistuu taustan, mahdollisuuksien ja tapojen osalta. Innovoimme uusia palveluratkaisuja ja keskustelualustoja luodaksemme osallistavia ja tasa-arvoisia yhteisöjä yhdessä asukkaiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on, ettei kukaan jää jälkeen.

DIGITALISAATIO / Teknologiasta on tulossa osa kaikkea. Hyödynnämme digitalisaatiota palveluiden kehittämisessä ja edistämme kaikkien kaupunkilaisten osallisuutta digitaaliseen muutokseen. Kaupunkia hyödynnetään kehittämisen koealustana. Edistämme myös digitaalisia taitoja sekä eettisten ja turvallisuusriskien ymmärtämistä. Tavoitteena on, ettei kukaan jää jälkeen.

TALOUS / Julkinen talous on lisääntyvän eriarvoisuuden, ilmastokriisin ja geopoliittisten muutosten vuoksi paineen alla. Vastaamme näihin haasteisiin ruokkimalla innovaatioekosysteemiämme, investoimalla osaamisen ja työpaikkojen yhteensovittamiseen sekä innovoimalla kustannustehokkaita palveluita. Tavoitteena on mahdollistaa kestävä kasvu.

Kaupunki ei luo innovaatioita, niitä luovat ihmiset. Mutta kaupunki voi auttaa innovaatioita kasvamaan tarjoamalla tukea kokeilulle, tuomalla toimijoita yhteen yli organisaatiorajojen ja edistämällä pilotointia ja yhteistyötä. Kaupunki palveluna -konseptin avulla luomme kestäviä tapoja tuottaa ja uudistaa palveluita yhdessä asukkaiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Hyödynnämme samalla innovaatioita, tietoa ja digitalisaatiota.

Kun olemme yhdistäneet tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden huippuyliopiston ja yhden Euroopan johtavista tutkimuskeskuksista, ja tarjonneet niille Kaupunki palveluna -konseptin, on syntynyt verraton ekosysteemi innovaatioille. Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston ja VTT:n strategiset kumppanuudet ovat Espoon innovaatioekosysteemin selkäranka.

Miksi Espoo on erinomainen ympäristö yrityksille? Muun muassa Business Espoon vuoksi. Se on hyvä esimerkki siitä, miltä Kaupunki palveluna -mallimme näyttää käytännössä: Espoon kaupunki kutsui vuonna 2019 kaikki seitsemän yrityspalveluita tarjoavaa toimijaa luomaan yhdessä yhteisen yrityspalvelualustan. Syntyi Business Espoo.

Aloitteet ja projektit

Yhteistyömme perustuu jaettuun tavoitteeseen ja luottamukseen: Uusien ideoiden luominen helpottuu, kun jakaa samat arvot. Espoo on yksi johtavista kaupungeista, joka yhdistää teknologiset innovaatiot kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kaupungin palvelujen osallistavaan kehittämiseen.

Alustat - Voiko kenen tahansa ideasta syntyä projekti?

Make with Espoo -innovaatioalusta on digitaalinen ympäristö, jonka tavoitteena on innostaa yrityksiä ja kaupungin toimijoita kehittämään yhdessä oppimista ja opettamista edistäviä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja Espoon oppimisympäristöissä.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu kannustaa parantamaan ja kehittämään espoolaisten palveluja ja Espoon kaupungissa tehtävää työtä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki kaupungin työntekijät, työyhteisöt, verkostot ja espoolaiset yritykset.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yhteistyöalustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa. Työn vaikuttavaan toteutukseen haetaan ulkoista rahoitusta kansallisista lähteistä ja EU-ohjelmista.

HEVi - Helsinki + Espoo + Vantaa innovations on alusta maailmaa muuttaville innovaatioille ja uusille kasvuavauksille, jotka luodaan yhdessä. Neljään kärkiteemaan vuosina 2021–2027 muodostettava hankeportfolio vahvistaa osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja ja uusia yrityspalveluita.

Työkalut ja -tavat

Keräämme ja tuotamme suuria määriä tietoa, jota hyödynnetään suunnittelu-, tuotanto- ja päätöksentekoprosesseissa. Helsinki Region Infoshare (HRI) tekee alueellisen tiedon nopeasti ja helposti kaikkien saatavilla. Tietoja voivat käyttää kansalaiset, yritykset, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset tai kuntahallinto.

Yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa – uskomme muutoksen ja innovaation ohjaamiseen yhdessä luodulla strategialla. Espoo on täynnä esimerkkejä siitä, miten espoolaiset ovat mukana ohjaamassa ja toteuttamassa innovaatioita ja kaupungin kehitystä - ja myös hyötymässä niistä.

Osana Make with Espoo -innovaatioalustaa, ja Kaupunki palveluna -konseptin konkreettisena tuloksena, Espoo tarjoaa kokonaisen tuoteperheen yhteiskehittämisen menetelmiä ja työkaluja. Make with Espoo -työkalupakki sisältää 25 työkalua, kuten käsikirjoja, sovellusesimerkkejä ja työkirjoja.

Espoo - the kind of innovation the world needs

Innovaatiokulttuurimme neljä kulmakiveä ovat: 1) Radikaali poikkitieteellinen ja –organisatorinen yhteistyö 2) Jaetut kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet ja arvot   3) Yhteistyön ytimessä oleva läheisyys ja luottamus  4) Keskitymme ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen.