Espoolaiset yritykset vaikuttavat maailmaan laaja-alaisen positiivisesti, kertoo Uprightin kanssa yhteistyössä toteutettu analyysi

  • Työ
  • Ympäristö
  • Yrittäjyys
  • Espoon kaupunki
21.4.2023 6.38Päivitetty: 21.4.2023 9.04
Hymyileviä ihmisiä pienryhmäkeskustelussa
Kiertotalous toteutuu yhteistyöllä. Vaikuttavuusarvioinnin tulokset herättivät vilkasta keskustelua kumppaneille maaliskuussa järjestetyssä muovin kiertoon keskittyvässä seminaarissa.Kuva: Kerttu Penttilä

Miten yritysten liiketoiminta vaikuttaa yhteiskuntaan? Tähän haimme vastauksia yhteistyössä Upright Oy:n kanssa arvioimalla Espoon kestävän kehityksen kumppaneiden toimintaa. Tuloksista nähdään, että rakentamisen kiertotalouden, uusiutuvan energian, sähköautojen latauksen ja muovin kierron yritysekosysteemit vaikuttavat espoolaisten elämään monella tapaa positiivisesti. Vaikuttavuuden tarkastelussa keskityimme yritysten ydinliiketoimintaan ja sen vaikutuksiin. Jokainen espoolainen yritys voi pohtia tätä myös omalta kohdaltaan – miten juuri meidän yrityksemme resursseilla, tuotteilla ja palveluilla tuotetaan enemmän positiivia vaikutuksia maailmaan? Tulevaisuudessa tämän ymmärtäminen on entistä tärkeämpää myös rahoituksen saamiseksi ja työntekijöiden houkuttelemiseksi.

 

Nettovaikuttavuus on luodun arvon ja käytettyjen resurssien kokonaisuus

Toteutimme alkuvuodesta Espoossa toimivien yritysten vaikuttavuuden arvioinnin yhteistyössä Upright Oy:n kanssa. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä Espoon kestävän kehityksen yritysekosysteemien vaikuttavuudesta eli siitä, miten ekosysteemit vaikuttavat Espoon hiilineutraalisuus- ja muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samalla saimme uusia näkemyksiä siihen, miten kumppaniyhteistyön vaikuttavuutta voidaan kehittää. Analyysissä oli mukana lähes 80 yritystä, noin 20 neljästä eri teemassa: rakentamisen kiertotalous, uusiutuva energia, sähköautojen latausinfra ja -palvelut sekä muovin kierto. Mukaan valittiin yrityksiä, joiden kanssa Espoolla on yhteisiä kehittämishankkeita tai muuten yhteistyötä hiilineutraaliustavoitteen toteuttamiseksi.

Toteutettu vaikuttavuusanalyysi perustuu helsinkiläisen teknologiayhtiö Uprightin mallinnukseen. Malli mittaa vaikuttavuutta neljässä dimensiossa: yhteiskunta, tieto, terveys ja ympäristö. Se kvantifioi tieteelliseen tietoon perustuen resurssien käyttöä suhteessa luotuun arvoon holistisesti kaikista näistä näkökulmista. Tämä luo laajan ymmärryksen yrityksen vaikuttavuudesta: millaisia resursseja yrityksen ydinliiketoiminta kokonaisuudessaan kuluttaa ja millaista arvoa niillä luodaan.

Yritykset muuntavat käyttämiään resursseja liiketoiminnaksi, jolla mahdollistetaan ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa. Tästä syystä yritysten suurin ja laaja-alaisin vaikuttavuus lähtee niiden ydinliiketoiminnasta. Vaikuttavuuden kokonaiskuvan ymmärtämiseksi onkin tärkeää lisätä ymmärrystä käytettyjen resurssien lisäksi siitä, mitä arvoa niillä luodaan ja kuinka tehokkaasti ympäröivään maailmaan kestävyyden eri näkökulmista tarkasteltuna.

Upright tuottaa yrityksistä vertailukelpoista vaikuttavuusdataa koneoppiviin työkaluihin ja avoimeen tieteelliseen tietoon pohjautuvalla matemaattisella mallilla. Mallinnus keskittyy yritysten liiketoiminnan, eli tuotteiden ja palveluiden vaikutuksiin, ja siinä tarkastellaan laajasti vaikuttavuutta koko arvoketjussa: aina materiaalien hankinnasta tuotteen loppukäyttöön ja käytöstä poistumiseen asti. Arvio perustuu julkisena saatavilla olevaan tietoon, vaatimatta lisäresursseja kunnalta tai yrityksiltä.

Tommi Lampikoski (Gaia Consulting), Erika Noponen (Upright) ja Leena-Kaisa Piekkari (Remeo) pitivät mielenkiintoiset puheenvuorot rakentamisen kiertotalouden kumppanitilaisuudessa 17.2.2023.Kuva: Kerttu Penttilä

”Meitä kiinnosti erityisesti Uprightin tapa tarkastella yritysten ydinliiketoiminnan vaikuttavuutta monesta eri näkökulmasta avointa dataa hyödyntäen. Espoolle ympäristövastuun rinnalla tärkeää on sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys. Saimme analyysistä monia uusia oivalluksia kestävyyden ja yritysten vaikutusten tarkasteluun.”, kertoo kehittämispäällikkö Tiia Tuuri Espoon kestävän kehityksen osaamiskeskuksesta.

Tarkoituksena oli arvioida kestävän liiketoiminnan vaikutuksia ja saada myös vertailutietoa. Etenkin suurempien yritysten kohdalla pyrittiin tämän vuoksi rajaamaan tiedot tarkasteltavan teeman kannalta oleellisiin tuotteisiin ja toimialoihin. ”Tämä analyysi on yksi tapa tarkastella vaikuttavuutta. Se tuo esiin valittujen yritysekosysteemien ja teemojen positiivisia vaikutuksia verrattuna yrityksiin keskimäärin. Toivomme, että positiiviset tulokset kannustavat myös muita yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa kestävämmäksi”, toteaa projektipäällikkö Reetta Jänis Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hankkeesta.

Espoon kumppaneilla on monipuolista osaamista ja motivaatiota kestävään liiketoimintaan

Analyysissä mukana olevat yritykset ja liiketoimintayksiköt keskittyvät ratkaisemaan erilaisia ilmastoon ja materiaaleihin liittyviä kestävyyden ongelmia. Vaikuttavuusanalyysi vahvistaakin tuloksiltaan sen, mitä enteiltiin etukäteen: ekosysteemien yritykset muuntavat käyttämänsä resurssit laaja-alaisesti positiiviseksi vaikutukseksi ympäröivään maailmaan.

Espoo-yhteisön nettovaikuttavuus on selvästi positiivista, eli yritykset yhdessä tarkasteltuna luovat enemmän positiivisia vaikutuksia suhteessa käyttämiinsä resursseihin. ”Tulosten esittelytilaisuuksien yrityspuheenvuoroissa ja keskusteluissa nousi esiin yhteistyön tärkeys kestävän liiketoiminnan ja yritysten kasvun vauhdittajana. Oli upeaa nähdä, miten sitoutuneita Espoossa toimivat yritykset ovat kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistämiseen. Kestävä kasvu hyödyttää koko arvoketjua”, kannustaa Tiia Tuuri.

Kestävä liiketoiminta tuo positiivisia vaikutuksia monella tasolla

Analyysin osalta merkittävä löytö on, että ekosysteemien arvonluonti ei kestävyyttä edistävistä tuotteista ja palveluista huolimatta rajoitu vain ympäristön hyödyttämiseen. Liikenteen sähköistämiseen liittyvät palvelut mahdollistavat merkittäviä päästövähennyksiä yhteiskunnalle tärkeissä liikkumisen palveluissa. Muovijätteen kierrättäminen vähentää jätteen määrää, samalla mahdollistaen muovin positiivisia vaikutuksia esimerkiksi ruuan säilymistä pidentäen. Rakentamisen kiertotalouden kumppanit kehittävät kestäviä ja viihtyisiä koteja, ja uusiutuvan energian liiketoiminta mahdollistaa fossiilitonta energiaa koko yhteiskunnan käyttöön. Ekosysteemien yritykset vaikuttavat laajasti myös yhteiskunnallisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitämiseen, uuden tiedon luomiseen ja jakamiseen sekä ihmisten kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseen.

Analyysissä verrataan vasemmalla sinisellä näkyvien käytettyjen resurssien ja oikealla näillä saatujen positiivisten vaikutusten suhdetta. Esimerkkinä Muovin kierron ekosysteemi, jonka nettovaikutus on reilusti positiivinen.

“Analyysi oli erinomainen esimerkki siitä, että vaikuttavuutta tulee mitata kokonaisvaltaisesti. Käytännössä kaikki tämän yhteistyön puitteissa analysoidut yritykset kontribuoivat positiivisesti päästövähennyksiin ja tämän hetken vastuullisuuskeskustelu keskittyykin lähinnä päästövähennyksiin. On hyvä muistaa, että yritykset vaikuttavat maailmaan positiivisesti ja negatiivisesti muutoinkin kuin päästöjen kautta ja nimenomaan kokonaiskuvaa tarkasteltaessa saadaan hyvä ymmärrys vaikuttavuudesta” sanoo Uprightin Head of Customer Success Erika Noponen

Tulevaisuudessa yrityksien tulee yhä enenevissä määrin kyetä perustelemaan mm. työntekijöille, rahoittajille ja kuluttajille niiden vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Kädenjäljen kasvattaminen ja oman kestävän liiketoiminnan kehittäminen vaatii paitsi resurssien käytön tarkastelua ja tehostamista, myös positiivisen kädenjäljen maksimointia.

“Kaikenlaiset sijoittajat, niin alkuvaiheen VC-rahoitusta tarjoavat kuin institutionaaliset listattuun universumiin sijoittavat suurtoimijat ovat kiinnostuneita yritysten vaikuttavuudesta. Rahoituksen saamisen näkökulmasta oman yrityksen vaikuttavuuden hahmottaminen ja kommunikoiminen on nykyään jo perustason vaatimus, mutta yrityksille myös mahdollisuus näyttäytyä positiivisessa valossa ja erottautua. Monet toimijat etsivät kohteita, joissa yhdistyy ison liiketoiminnan mahdollisuus sekä suuri positiivinen vaikutus maailmaan”, sanoo Erika Noponen.

 

Tutustu raporttiin (ei saavutettava):

Selvitys oli osa maaliskuussa 2023 päättynyttä Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hanketta, joka rahoitettiin Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (UKKE) -rahoituksesta.

 

Lue myös:

Kumppanien kanssa kestävää kasvua -seminaarit kokosivat yhteen 120 osallistujaa

Kutsumme kumppanit mukaan yhteistyöhön ja ilmastokaupunkisopimukseen

 

 

Lisätietoja:

Reetta Jänis, kehittämispäällikkö, Kestävän kehityksen osaamiskeskus, Espoon kaupunki, p. 040 6369757

Tiia Tuuri, kehittämispäällikkö, Kestävän kehityksen osaamiskeskus, Espoon kaupunki, p.040 6369757

Erika Noponen, Head of Customer Success, Upright Oy, p. +358 50 3089490

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys