Kumppanien kanssa kestävää kasvua -seminaarit kokosivat yhteen yli 120 osallistujaa 70 organisaatiosta

  • Yrittäjyys
  • Ympäristö
  • Kaupunkisuunnittelu
  • Espoon kaupunki
  • Liikenne
16.3.2023 7.48
Ihmiset keskustelevat pienryhmissä
Seminaarien aiheet innostivat vilkkaisiin keskusteluihin Otaniemen A GridissäKuva: Kerttu Penttilä

Järjestimme Espoon kestävän kehityksen kumppaneille ja sidosryhmille neljä teemakohtaista aamiaisseminaaria 17.2. – 3.3.2023. Osallistujia yrityksistä, tutkimuslaitoksista, oppilaitoksista, järjestöistä ja kaupungin eri yksiköistä oli yli 120. Inspiroivien esitysten lisäksi parasta antia olivat vilkas keskustelu ja uusien yhteyksien luominen kumppanien välillä.

Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden ja kestävyyden tavoitteet vain yhdessä koko Espoo-yhteisön kanssa

Järjestimme kumppaneillemme neljä aamiaisseminaaria osana Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin RAKKE-projektia. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin kestävien kaupunginosien teemalla, ja syvemmin paneuduimme rakentamisen materiaalien kiertotalouteen. Seuraavien tilaisuuksien aiheina olivat uusiutuva energia ja energiatehokkuus, vähäpäästöinen liikenne ja materiaalien kiertotalous. Liikenteen osalta keskiössä olivat puhtaat käyttövoimat ja erityisesti sähköautojen latausinfra ja -palvelut. Materiaalien kiertotalouden tilaisuudessa keskityimme muovin kiertoon.

- Kumppaneilta on tullut toiveita juuri oman alan toimijoiden yhteistyötapaamisille ja viime vuosina lähikohtaamisia on ollut rajoitetusti. Palautteen perusteella onnistuimme erinomaisesti tavoitteessamme tuoda toimijoita yhteen verkostoitumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, iloitsee kehittämispäällikkö Tiia Tuuri Kestävän kehityksen osaamiskeskuksesta.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoite voidaan saavuttaa yhdessä kumppanien kanssa. Edelläkävijänä Espoo haluaa hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi edistää paikallisten toimijoiden kestävää liiketoimintaa ja ratkaisuja, jotka kasvattavat Espoon kädenjälkeä globaalisti. Kehitämme yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja lisäävät positiivisia kädenjälkivaikutuksia maailmaan.

Tapahtumien osallistujat tuovat kehittämisyhteistyöhön arvokkaan oman osaamisensa. Yhteinen tahtotila kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi oli tilaisuuksissa käsin kosketeltavaa. Yrityspuheenvuoroissa kuulimme Remeon, nolla_E:n, Lähitaksin ja Suomen Uusiomuovin näkemyksiä kestävästä liiketoiminnasta ja yhteistyön merkityksestä.

Maittavan aamupalan äärellä verkostoiduttiin ja keskusteltiin kestävän kehityksen edistämisestä.Kuva: Kerttu Penttilä

Espoon kaupunki on mukana Euroopan komission 100 ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin missiossa. Tämä tarjoaa koko Espoo-yhteisölle mahdollisuuksia edistää hiilineutraaliutta, luoda kestävää kasvua, ja vauhdittaa muutosta kohti vihreää ja digitaalista siirtymää. Kutsumme kumppanit mukaan yhteistyöhön ja ilmastokaupunkisopimukseen, jossa kuvataan Espoo-yhteisön toimia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

- RAKKE-projektissa olemme kuvanneet ratkaisupolkuja siitä, miten Espoo saavuttaa kestävän kasvun ja vihreän siirtymän 100 parhaan kumppanin kanssa erilaisissa ekosysteemeissä. Työtä kestävän kasvun edistämiseksi jatketaan EU-missiossa yhdessä Espoo-yhteisön kanssa kuluvan vuosikymmenen aikana, kertoo projektipäällikkö Reetta Jänis.

Miten yritysten liiketoiminnan vaikuttavuutta ja kestävyyttä voidaan mitata?

Vaikuttavuusanalyysissä arvioitiin rakentamisen kiertotalouden, uusiutuvan energian, sähköautojen latausinfran- ja palveluiden ja muovin kierron yritysekosysteemien vaikuttavuutta. Arvioinnin kohteena oli Espoon kanssa em. teemojen kanssa yhteistyötä tekevät yritykset ja se, miten heidän tuotteensa ja palvelunsa vaikuttavat ympäröivään maailmaan kestävyyden eri näkökulmista tarkasteltuna.

- Perinteisissä ESG-arvioinneissa vastataan kysymykseen ”miten”, kun taas Upright Oy:n toteuttamassa analyysissä vastataan kysymykseen ”mitä”. Fokus on nimenomaan tuotteiden ja palveluiden vaikutuksissa. Analyysissä pyritään huomioimaan koko arvoketjun vaikutukset niin toimitusketjuissa kuin loppukäyttäjän näkökulmasta. Oleellista on kokonaiskuva siitä, mitä hyvää käytetyillä resursseilla saadaan aikaan, painottaa Erika Noponen Upright Oy:stä.

Vaikuttavuusanalyysissä oli mukana lähes 80 yritystä, noin 20 jokaisessa teemassa. Tuloksista näemme selvästi, miten kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja sähköautoilun edistämiseen keskittyvä liiketoiminta vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan, uuden tiedon luomiseen, ihmisten terveyteen ja hiilikädenjälkeen. Yritykset rakentavat kaupungin infrastruktuuria ja koteja asukkaille. Päästöttömän liikkumisen palvelut mahdollistavat asukkaille toimivan arjen ja ystävien tapaamisen. Muovia käytetään parantamaan turvallisuutta ruoka-alalla ja terveydenhuollossa. Kädenjälkeä eivät ole vain päästöjen vähentämisen ratkaisut, vaan asiaa voi ajatella myös laajemmin kestävyyden eri näkökulmista.

- Meille on tärkeää lisätä ymmärrystä yritysten ja kehittämisyhteistyömme vaikutuksia ekologisen jalanjäljen lisäksi myös taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Uprightin malli antaa hyvän pohjan tämän tarkastelulle. Saimme analyysiprosessin aikana paljon uusia oivalluksia oman työmme kehittämiseen, kertoo Tiia Tuuri. Analyysi on nyt valmis ja pääsemme tutustumaan aineistoon tarkemmin.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa moninkertaistaa kädenjäljen vaikutuksen

Kestävää kasvua ei saada aikaan yksin. Yhteistyö eri toimijoiden välillä ekosysteemeissä on avain viheliäisten haasteiden ratkaisemiseksi. On tärkeää ymmärtää, missä mennään ja mitä ratkaisuja on saatu aikaiseksi nykyisten kumppaneiden kanssa. Vähintään yhtä tärkeää on ymmärtää ratkaisupolku kestävään tulevaisuuteen. Näitä asioita kirkastimme RAKKE-projektissa yhdessä Gaia Consultingin kanssa.

- Yhteisesti kehitetyt ratkaisut, avoimuus ja luottamus ovat tärkeimmät asiat, vastasi Tommi Lampikoski Gaia Consultingilta kysymykseen, mikä asia yritysten olisi tärkeintä ottaa tilaisuudesta mukaansa.

Kiertotalouden tilaisuudessa pienryhmissä nousi esiin koko muovin kierron arvoketjun ja eri muovilaatujen kierrätyksen merkitys.Kuva: Kerttu Penttilä

Yhteistyöllä kumppanien kanssa voidaan moninkertaistaa Espoon kädenjäljen vaikutus, kuten eräs tilaisuuden osallistuja keskustelussa osuvasti totesi. Tilaisuudet vahvistivat tunnetta, ettei kukaan ole yksin hiilineutraaliustavoitteensa tai kiertotalouden kehittämisen kanssa. Motivaatio on yhteinen. Kestävä liiketoiminta luo arvoketjussa lisää kestävää kasvua, joka kertautuu. On tärkeää, että kehittämisyhteistyössä on mukana monipuolisesti erilaisia toimijoita, joiden yhteistyönä syntyy uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sitä kautta uutta liiketoimintaa ja taloudellista kasvua.

 

Kutsumme kaikki yritykset, tutkimus- ja oppilaitokset, järjestöt ja asukkaat mukaan kehittämään ratkaisuja yhdessä kaupungin kanssa ja kasvattamaan Espoo-yhteisön kädenjälkeä.

 

Kumppanien kanssa kestävää kasvua -tilaisuudet järjesti Espoon kaupungin Kestävän kehityksen osaamiskeskus. Seminaarisarja oli osa Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin RAKKE -hanketta, joka on rahoitettu Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (UKKE) -rahoituksesta. RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Maaliskuussa 2023 päättyvän projektin tavoitteena on ollut rakentaa vaikuttavia ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja kehittäjätoimijan kanssa sekä luoda pohjaa entistä vaikuttavammalle hanke- ja kehittämistoiminnalle. Projektin tulosten avulla varmistetaan Espoon ja Uusimaan edelläkävijyys YK:n Agenda 2030 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen ja hiilineutraalisuuden saavuttamisessa sekä talouden elpymisessä.

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys
  • Ilmasto
  • Innovaatiotyö