Spårjokern – snabbspårväg mellan Östra centrum och Kägeludden

Spårjokern är en snabbspårväg som byggs mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Spårvägen ersätter stombusslinje 550, som redan nu är den livligast trafikerade busslinjen i Helsingforsregionen.

Bild: Olli Urpela

Spårjokern ökar tillförlitligheten, kapaciteten och resekomforten inom den tvärgående kollektivtrafiken. Dessutom får huvudstadsregionen en ny trafikform, snabbspårväg. Spårjokern kör huvudsakligen i en egen körfil med prioritering i trafikljus och vagnen kan köras i två riktningar. Smidig körning främjas också av att avståndet mellan hållplatserna är längre än för spårvagnarna i stadskärnan i Helsingfors.

Genomförande med alliansmodell

Spårjokern byggs genom att en alliansmodell tillämpas. I den sammanförs en beställarorganisation bestående av Helsingfors och Esbo städer samt den planerande och verkställande parterna till en organisation. Planerarna i Spårjokern är Ramboll Finland, Sitowise och VR Track. YIT och VR Track står för byggandet av banan. Parterna i alliansen planerar och bygger spårvägen tillsammans samtidigt som de delar på riskerna och nyttan kring genomförandet av projektet.

Hållbar tillväxt

Huvudstadsregionen förutspås år 2050 ha cirka två miljoner invånare och över en miljon arbetsplatser. Målet är att det ökande resandet som befolkningsökningen orsakar ska styras mot hållbara trafikformer: kollektivtrafik, gång och cykling.

Längs Spårjokern planeras nytt byggande av bostäder och arbetsplatser bland annat i Bergans, Otnäs och Kägeludden. Byggande av bostäder och service längs Spårjokerns rutt är lönsamt och stöder hållbar utveckling. Tack vare att servicen är nära och spårvägen är snabb minskar invånarnas behov av att använda en egen bil.

Målet är att minimera de olägenheter som byggandet medför. Smidig trafikering av busslinje 550 säkerställs under hela projektet och byggplatserna planeras så att de är säkra och lätta att röra sig på. För byggarbetets del kan snabbspårvägens trafikering inledas fem månader tidigare än planerat, det vill säga redan i början av år 2024.

Frågor och svar om Spårjokern

För mer information, besök projektets webbplats(extern länk)

Hela Esbo