En tomt som följer tomtindelningen bildas till självständig fastighet genom styckningsförrättning. Styckningen anhängiggörs på basis av ägarens skriftliga ansökan eller då Landmäteriverket informerar stadsmätningen om lagfart på outbrutet område. Tomtstyckningen tar cirka 3 månader. I brådskande fall kan sökande påskynda förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av samtliga parter.    Ägaren måste ha lagfart för de fastigheter eller outbrutet område där tomten bildas.  Avgiften för tomtstyckning beror på tomtens storlek och är 1 100-1 600 euro. Om en tomt som följer tomtindelningen bildas av en hel fastighet, kan den föras in i fastighetsregistret utan styckning. Avgiften för detta är 380 euro.  

Kontaktuppgifter och tjänster