Tillsyn över avfallshantering

Miljötillsynen övervakar att företagens, verksamhetsutövarnas eller invånarnas verksamhet inte förorenar miljön och att verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddslagen, avfallslagen, avfallshanteringsföreskrifterna och miljöskyddsföreskrifterna. Miljö- och byggnadstillsynscentralen ger råd till företag och verksamhetsutövare i frågor som gäller avfall och avfallshantering. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ger invånarna råd om avfallshantering, sortering och återvinning. Den som har skräpat ned är skyldig att städa upp det nedskräpade området.

Kontaktuppgifter och tjänster