Ordnande av och ansvar för avfallshanteringen i Esbo

Avfallshanteringen i Esbo sköts av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). HRM ordnar insamlingen av kommunalt avfall från bostadsfastigheter och av annat kommunalt avfall i huvudstadsregionen, med undantag av pappersinsamlingen, samt bland annat insamlingen och transporten av de offentliga tjänsternas bland- och bioavfall. Företagen och sammanslutningarna ansvarar själva med iakttagande av avfallshanteringsföreskrifter och lagstiftning för att identifiera, sortera och lagra avfall och problemavfall som uppkommit i den egna verksamheten och för att ordna transport och behandling. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ger råd om till exempel sortering av avfall eller lagring och hantering av farligt avfall. Mer information om avfallshantering, sortering och återvinning finns på HRM:s webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster