Kommunborna kan arrendera odlingslotter på olika håll i Esbo. Arrendet betalas årligen på förhand. Fakturorna skickas på våren. Den som arrenderat en odlingslott föregående år har företräde att arrendera samma lott följande år, vilket möjliggör odling av mångåriga växter. I arrendet ingår användning av bevattningsvatten. Odlaren skaffar själv eventuella jordförbättringsmedel. Väderförhållandena påverkar användningen av sommarvatten. Sommarvattenmätarna har redan installerats, men nattfrosten kan söndra mätarna, vilket kan fördröja ibruktagandet av sommarvattnet 2022. Förfrågningar om odlingslotter:vipa@espoo.fi