Granskning av byggplatser

Den som påbörjar ett byggprojekt ansvarar för att projektet genomförs och för dess kvalitet. Den som påbörjar projektet ansvarar även för den dagliga tillsynen av byggarbetet. Esbo stads byggnadstillsynscentral övervakar under sin tillsyn att den som påbörjat projektet uppfyller ovan nämnda plikt. Vid tillsynen ska en ansvarig arbetsledare närvara. Arbetsledaren ska vara anställd av den som påbörjat projektet.

Kontaktuppgifter och tjänster