Enheten för fastighetsbildning ansvarar för fastighetsförrättningar i generalplaneområdet Esbo. Som fastighetsförrättningar räknas tomtstyckning, servitutsförrättning, fastighetsbestämningsförrättning (bland annat rågång), tomtklyvning och styckning av allmänt område eller egendom samt inlösen eller ägobyte av tomtdel i samband med styckning. Under en fastighetsförrättning kan förutom att en fastighet bildas även gränserna för en fastighet bestämmas. Även nödvändiga nya servitut kan grundas och gamla rättigheter och servitut kan behandlas. En fastighetsförrättning anhängiggörs oftast genom en ansökan av ägaren.

Kontaktuppgifter och tjänster