Avloppsvatten, avvikelser från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Kraven på behandling av avloppsvatten gäller fastigheter som inte anslutits till det allmänna avloppsnätet och där avloppsvatten uppstår. Äldre personer och personer som befinner sig i en svår livssituation kan beviljas dispens från de reningskrav för avloppsvatten som nämns i förordningen om enskilda avlopp. Fastigheter vars stadigboende innehavare har fyllt 68 år före 9.3.2011 får utan ansökan avvika från kraven på behandling av avloppsvatten. Även personer som befinner sig i en svår livssituation (till exempel arbetslösa eller långtidssjuka) får avvika från kraven om en sanering eller ett förnyande av avloppssystemet skulle bli oskäligt. Miljöcentralen beviljar undantag. Undantag kan beviljas endast om behandlingen av avloppsvattnet har ordnats så att miljön inte tar skada.

Kontaktuppgifter och tjänster